U TransPlusu d.o.o. Koromačno potpisan novi Kolektivni ugovor

 

transplus ku

Sindikalni povjerenik Dragan Krmpotić i direktor TransPlusa d.o.o. Robert Tenčić potpisali su 31.03.2015. godine Kolektivni ugovor za svega sedam radnika Društva. Naime, reorganizacijom TransPlusa, zbog dugogodišnjeg poslovanja s gubitkom, što je rezultiralo i otkazivanjem Ugovora o radu i ponudom novih ugovora u Holcim (Hrvatska), u TransPlusu je ostalo zaposleno svega sedam radnika (vozača kamiona) koji su svi članovi Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije. Unatoč tome, poslodavac je pristao da se njihova prava i obveze reguliraju dvostranim aktom - Kolektivnim ugovorom. Novim Kolektivnim ugovorom većina materijalnih prava, koja su do sada bila regulirana kao mogućnost, utvrđena su kao obveza poslodavca.
Tako će radnici s novim Kolektivnim ugovorom ostvariti veći broj dana godišnjeg odmora, plaćenog dopusta, kao i veću naknadu zbog bolovanja na teret poslodavca(90%).
Ugovorena je i veća otpremnina za odlazak u mirovinu, u visini 3 prosječne bruto plaće, te obveza isplate regresa za godišnji odmor, dara djetetu, jubilarne nagrade i solidarne potpore u neoporezivom iznosu. Poslodavac će radniku isplatiti i božićnicu u iznosu od 50% osnovne mjesečne bruto plaće ukoliko se ostvari pozitivni operativni profit Društva ili budžetirani operativni profit Društva. Nadalje, radnici ostvaruju i pravo na godišnji bonus u visini od 10% godišnje osnovne plaće (6.087,60 kuna) ukoliko prosjek potrošnje goriva svih vozila (kamiona) u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi 39,7 l/km (koliko je iznosilo u 2014. godini). Ovisno o prijeđenim kilometrima mjesečno, radnici ostvaruju i mjesečni bonus do 25% osnovne plaće. Radnici mogu koristiti i subvencioniranu marendu u iznosu od 10,00 kuna u objektima gdje Holcim ima organizirani topi obrok, dok je naknada za prijevoz smanjena sa 13,5% na 12,5% cijene benzina Eurosuper 95.Prije samog potpisivanja održan je i sastanak sa svim radnicima koji su upoznati sa sadržajem Kolektivnog ugovora. Zadovoljni su postignuti u pregovorima, ali očekuju da će se koncem godine razgovarati i o povećanju osnovne plaće.