U Jadran Crikvenici okončani pregovori za KU

jadran crikvenica2904

Nakon nekoliko pregovaračkih krugova između sindikata i poslodavca 29.04.2019. potpisan je Kolektivni ugovor u društvu Jadran Crikvenica.
Na početku pregovora obje strane usuglasile su se u stavu da su trenutačna prava radnika u hotelima Jadran Crikvenica u velikoj mjeri ispod prava radnika iz iste djelatnosti u okruženju te je namjera bila da se, sukladno mogućnostima i trenutačnoj situaciji u Društvu, ta prava povećaju. Prema procjeni predstavnika SIKD-a u određenom dijelu to se i uspjelo, a u budućnosti prestoji boriti se da ta prava dosegnu i razinu ostalih društava u turističkoj djelatnosti.
U tom kontekstu, kao najznačajniji dio koji je ispregovaran, a utječe direktno na socijalni status radnika, valja izdvojiti novi tarifni prilog. U njemu je došlo do izmjene sistematizacije radnih mjesta i do povećanja koeficijenata, što u konačnici znači da će doći i do povećanja plaća. Umjesto dosadašnjeg koeficijenta 1,00, kao najniži početni koeficijent za najslabije plaćena radna mjesta uvodi se koeficijent 1,25. To znači da će se onim radnicima koji su do sada imali najniža primanja ta primanja povećati. Isto tako valja napomenuti da se za veliki dio ostalih radnih mjesta koeficijent povećao te se na taj način namjerava utjecati na zadovoljstvo radnika, kao i na bolju radnu klimu u društvu. S obzirom da ove godine poslodavac još uvijek nema namjeru povećati osnovicu te na taj način dodatno utjecati na povećanje plaća, na zahtjev SIKD-e u Kolektivni ugovor uvedena je odredba kojom će se omogućiti pregovori za povećanje osnovice na godišnjoj bazi, i to najkasnije do kraja veljače za tekuću godinu, s primjenom od travnja te iste godine. U novom Kolektivnom ugovoru povećao se i broj početnih radnih dana godišnjeg odmora te se taj broj sa 20 podiže na 22 dana u startu, a omogućeno je i da dodatna dva dana dobiju i oni radnici koji imaju manje od 5 godina radnog staža u Društvu. Povećan je i broj dana plaćenog dopusta na deset u sklopu kojeg se za davanje krvi omogućava korištenje 2 dana.
Kroz novi KU radnicima se omogućuje da temeljem svog zalaganja ostvare simulativni dio na plaću u iznosu i do 50%, ukoliko se ocijeni da je njihov doprinos u produktivnosti i poštivanju radne discipline takav da zaslužuje takvu vrstu nagrade.
Novina je i drugačije regulirana ispata prijevoza na posao i s posla, gdje će se radnicima kojima je mjesto stanovanja u mjestu rada isplatiti prijevoz u visini cijene mjesečne karte bez obzira na udaljenost od mjesta rada, a onima koji su iz udaljenijih dijelova isplaćivat će se iznos mjesečne karte za prijevoz iz najbližeg mjesta koje ima liniju javnog prijevoza ili 1,20 kn po kilometru, ovisno o tome što je povoljnije za poslodavca. Radnicima koji rade dvokratno, a imaju prekid duži od 6 sati plaćat će se stvarni troškovi prijevoza. U visini cijene pojedinačne karte za svaki dolazak na posao.
Sporazumom uz Kolektivni ugovor dogovorena su dodatna prava radnika koja potpisom postaju sastavni dio Kolektivnog ugovora, ali se odnose samo na 2019. godinu no bitno utječu na financijska primanja radnika.

Tako se Sporazumom utvrdilo:
- u najfrekventnijim mjesecima (lipanj, srpanj, kolovoz), svim radnicima u operacijama (uključujući administraciju po objektima) isplatiti će se dodatnih 1.000,00 kn mjesečno kao neoporezivi primitak.
- radnici koji rade u administraciji u upravnoj zgradi također su u mogućnosti dobiti dodatnih 1.000,00 kn mjesečno u najfrekventnijim mjesecima no o tome će se odlučivati mjesec za mjesec ovisno o rezultatima njihovog rada.
- svim radnicima u društvu bez obzira radili u operacijama ili administraciji upravne zgrade isplatiti će se stimulacija u minimalnom iznosu od 6% plaće.
- uvjet za isplatu stimulacije je da radnici u ovim mjesecima nisu na godišnjim odmorima i bolovanjima dužim od jednog dana.
- ovisno o rezultatima poslovanja razmotrit će se i mogućnost isplate ostatka do 5.000,00 kn radnicima do kraja godine (onima koji su u tom trenutku u radnom odnosu).
Ovi pregovori su iznjedrili jedan mali pomak na polju prava radnika i mi u SIKD-e ćemo se i dalje truditi da ta prava povećavamo, posebno u segmentu povećanja osnovne plaće jer smatramo da je to temelj svakom drugom poboljšanju.
Dodatne informacije
Očekuje se da se i ove godine sukladno ostvarenim rezultatima isplati regres i božićnica o čemu će radnici biti pravovremeno obaviješteni. Radnicima sa polumanagerskim ugovorima takvi ugovori će se ponuditi u dvije verzije, jedna sa fiksnim brutto iznosom kod kojih se neće evidentirati sati i jedna sa koeficijentom gdje će to biti moguće. Ponuda ugovora ovisit će o dosadašnjem radu pojedinaca.
Na zahtjev sindikata i radničkog vijeća uskoro se očekuje i skup radnika u društvu