Konferencija za novinare: Pravda je spora, ali dostižna

zracna luka rijeka

Povodom presude Vrhovnog suda RH koji je potvrdio presudu Županijskog suda o nezakonitosti otkazivanja Kolektivnog ugovora u Zračnoj luci Pula, predsjednica SIKD-a Marina Cvitić i voditelj riječkog ureda Vedran Sabljak održali su danas konferenciju za novinare, za koje je bio pripremljen i pisani materijal na temu koji prenosimo u cjelosti:

 

Vrhovni sud RH potvrdio je presudu Županijskog suda u Rijeci da je poslodavac Zračna luka Rijeka d.o.o. nezakonito i jednostrano, bez valjanih razloga, otkazao Kolektivni ugovor kojim su ugovorena prava i obveze radnika i poslodavca u Zračnoj luci Rijeka, a koji je sklopljen između Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije i Zračne luke Rijeka d.o.o. 2006. godine, i mijenjan i dopunjavan sa 7 Anexa u vremenu do 2015. godine.

Od dana kada je poslodavac prestao primjenjivati Kolektivni ugovor, tj. od 1. svibnja 2018. pa do današnjeg dana, poslodavac je dužan radnicima isplatiti razlike u plaći po osnovi Kolektivnog ugovora koji nije primjenjivao.

Naime, poslodavac je od 1. svibnja 2018. godine primjenjivao Pravilnik o radu, kojim su mnoga prava umanjena u odnosu na važeći Kolektivni ugovor. Između ostalog, ukinuo i dodatak po osnovi minulog rada, čime su posebno stariji radnici oštećeni i do 1.000,00 kuna mjesečno. Svu razliku poslodavac će morati isplatiti radnicima, a u protivnom slijede daljnje tužbe, koje će poslodavca teretiti i dodatnim troškovima.

O presudi Vrhovnog suda, SIKD će obavijestiti predstavnike vlasnika, kao i članove Nadzornog odbora, upravo iz razloga što smo se njima i obraćali i upozoravali cijelo to vrijeme da je odluka o otkazu KU nezakonita i da će za Društvo nastati šteta. Obzirom na tu činjenicu, smatramo da bi vlasnici trebali podnijeti tužbu pred nadležnim sudom da članovi Uprave i Nadzornog odbora snose sve troškove koji su nastali temeljem vođenja sudskog spora te, posljedično tome, i svih troškova koji su nastali za Društvo po osnovi neprimjene Kolektivnog ugovora. Naime, temeljem Zakona o trgovačkim društvima, članovi Uprave i Nadzornog odbora jamče za zakonitost poslovanja sa svom svojom imovinom.

Da podsjetimo: na protekli period u Zračnoj luci, a o čemu smo kao Sindikat javnost informirali putem medija, uporno smo od 2016. godine upozoravali sve nadležne o mogućim nepravilnostima u Zračnoj luci Rijeka; od podizanja kredita bez odobrenja Nadzornog odbora; sumnjama o sklapanju štetnih ugovora po Zračnu luku Rijeka, izvođenju radova od nestručnih osoba, kadrovske devastacije pa sve do sumnje o ugrožavanja sigurnosti u zračnom prometu. O tome smo izvještavali Ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, župana Zlatka Komadinu te sve gradonačelnike i načelnike koji imaju suvlasnički dio u Zračnoj luci Rijeka, kao i članove Nadzornog odbora, međutim, nitko od suvlasnika nije pokazivao neki osobiti interes da se naši navodi adekvatno istraže i da se reagira.

Posljedica tih naših upozoravanja nije bilo rješavanje problematike koja je bila očigledna, već suprotno. Da bi se sindikat oslabio i kako bi se riješio onih koji upozoravaju na njegove radnje, direktor Tomislav Palalić krenuo je u osvetu na način da je odlučio jednostrano raskinuti Kolektivni ugovor koji je bio na snazi u Zračnoj luci Rijeka, pokrenuo je postupak otkazivanja ugovora o radu sindikalnom povjereniku, ali i predsjedniku RV i članu Nadzornog odbora ispred radnika, koji su nakon godina mobinga i borbe sa vjetrenjačama popustili i otišli iz firme.

29.siječnja 2018. godine, unatoč ukazivanja SIKD-a da ne postoje razlozi za otkaz KU, te poziva da se nastavi sa socijalnim dijalogom, direktor Tomislav Palalić donio je Odluku o jednostranom otkazu Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Zračnoj luci Rijeka.

Iako je kao glavni razlog navedena nemogućnost ispunjavanja obveza iz Kolektivnog ugovora jer je to postalo poslovno otežano i neodrživo, cijelo vrijeme se, zajedno s predstavnicima Županije, hvalio da je poslovanje Zračne luke Rijeka na zavidnoj razini.

Dana 3. svibnja 2019, nakon nekoliko ročišta, Županijski sud u Rijeci donio je odluku da se poništava odluka direktora Zračna luka Rijeka o otkazu kolektivnog ugovora. U navedenoj odluci pobijeni su svi razlozi koje je posladavac naveo kao argumente za raskid, kao neosnovani, te je tužba sindikata prihvaćena.

Isto tako na žalbu na prvostupanjsku presudu koju je poslodavac uložio, Vrhovni sud je 24. lipnja 2019. godine donio odluku da se potvrđuje presuda prvostupanjskog suda te je žalba odbijena kao neosnovana.

Ono što je bitno napomenuti je da je u međuvremenu, dok radnici nisu konzumirali prava iz Kolektivnog ugovora, nastala šteta jer su radnici bili zakidani za neka svoja prava, što podrazumijeva da je direktor na taj način prouzročio veliku financijsku štetu za Zračnu luku Rijeka.

Očito, kad je postao svjestan toga, nakon presude Županijskog suda (a ne želimo vjerovati da je možda za presudu Vrhovnog suda znao i prije nego mu je dostavljena) od radnika je zatražio potpisivanje Izjave kojom svaki pojedini radnik izjavljuje da je isplatom plaće za lipanj 2019. poslodavac u potpunosti namirio sva potraživanja radnika prema poslodavcu, odnosno da nemaju nikakvih potraživanja prema poslodavcu, što bi u konačnici značilo da se radnici odriču svih eventualnih potraživanja koja su nastala u periodu kada Kolektivni ugovor nije konzumiran. Nažalost, zbog straha, većina radnika je te izjave potpisala, a o tome u kakvim uvjetima i strahu radnici rade, govorili smo na konferencijama i ranije.

Mišljenja smo da su takve izjave radnika iznuđene, da je poslodavac ovim činom prisilio radnike da se odreknu svojih prava. Takve izjave su nezakonite jer se radnik ne može odricati potraživanja prije nego je potraživanje nastalo, a njihovo potraživanje je nastalo pravomoćnom presudom Vrhovnog suda. Upravo zbog toga smo protiv ovakvog postupka 3. srpnja, 2019. godine državnom inspektoratu podnijeli prijavu kako bi se utvrdila zakonitost ovakvog postupka.

Po stoti put upozoravamo da u Zračnoj luci Rijeka vlada nezdrava atmosfera kojoj je uzrok izričito direktor Tomislav Palalić. Nažalost, opet moramo konstatirati da politika ne bira sposobne nego podobne.

Ova pravomoćna presuda, samo je jedna mala satisfakcija Sindikatu; potvrda da smo bili u pravu. Svjesni smo da smo u pravu i što se tiče ostalih upozorenja. Nažalost, bojimo se da će se reagirati kada stvarno bude prekasno. Najviše zamjeramo lokalnoj vlasti, odnosno Županiji, jer bez njihovog glasa Tomislav Palalić ne bi bio direktor Zračne luke.

Činjenica je da sada u Društvu imamo dva akta kojim se reguliraju prava i obveze radnika: Kolektivni ugovor i Pravilnik o radu koji je drugačiji, te da se, sukladno Zakonu o radu (članak 9.st. 3.) na radnika primjenjuje povoljnije pravo („Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno“) SIKD će zatražiti od poslodavca da, počevši s obračunom plaće za srpan,j počinje primjenjivati odredbe Kolektivnog ugovora, odnosno da prilikom obračuna primjeni povoljnije pravo ukoliko je određeno pravo povoljnije utvrđeno Pravilnikom o radu. Ujedno zatražiti ćemo da se u roku od mjesec dana izvrši obračun razlike u plaći od svibnja 2018. do srpnja 2019., primjenjujući zakonom utvrđeno povoljnije pravo, sve uvećano za zakonske zatezne kamate, te da radnicima isplati razliku. O svemu kao što smo već naveli, obavijestiti ćemo Nadzorni odbor te sve predstavnike vlasnika.

Godinama očekujemo pravdu u Zračnoj luci Rijeka. Ovaj put moramo reći da su sudovi, kako Županijski, tako i Vrhovni sud u relativno kratkom roku donijeli presudu. Sada očekujemo nastavak rada pravosuđa po svim našim prijavama, a posebno očekujemo od Državnog inspektorata da HITNO zatraži poništavanje iznuđenih izjava radnika o odricanju od bilo kakvih potraživanja koja bi proizlazila iz radnog odnosa zasnovanom ugovorom o radu, te da protiv poslodavca pokrene postupak pred nadležnim sudom radi kršenja zakonskih propisa.