Inicijativa za povećanje materijalnih prava za 2020. i anketa o dnevnom odmoru

pulapromet autobus

Sukladno dogovoru s ovogodišnjih pregovora u Pulaprometu da se prije donašanja proračuna Grada pregovara o mogućem povećanju materijalnih prava, posebno iz razloga što su plaće u Društvu godinama stagnirale, sindikati su pokrenuli inicijativu za pregovore. Prvi krug pregovora, a na kojem će sindikati dati konkretan prijedlog, održat će se 21. listopada 2019. godine. Očekuje se da se i u ovim pregovorima dogovori dodatno povećanje materijalnih prava kako bi se poboljšao standard radnika koji je godinama bio u opadanju.

Što se tiče nedavno aktualiziranog problema Pulaprometa vezanog za osiguranje dnevnog odmora šoferima sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, zbog kojeg je  intervenirao i Državni inspektorat, SIKD je odlučio provesti anketu među članovima. Naime, važećim Kolektivnim ugovorom utvrđen je dnevni odmor između dva uzastopna dana u trajanju od najmanje 12 sati. Godinama, do anonimne prijave Državnom inspektoratu i objave u medijima, taj se članak nije primjenjivao, odnosno radilo se na način da su radnici mogli mijenjati smjene pa je dnevni odmor iznosio 8 ili više sati. Po sindikalnimsaznanjima i radnicima i poslodavcu odgovarala je mogućnost izmjena smjena s poštivanjem dnevnog odmora od najmanje 8 sati. Iako Zakon o radu omogućava da se kolektivnim ugovorom utvrdi najkraće trajanje dnevnog odmora od 8 sati, ni poslodavac ni sindikat nisu poduzeli aktivnosti da se taj članak mijenja. Nakon posjete Državnog inspektorata poslodavac je napravio raspored na bazi dnevnog odmora od 12 sati, a prepustio sindikatu da, ako smatra da je to za radnike povoljnije, pokrene inicijativu za izmjenu tog članka Kolektivnog ugovora. Po mišljenju sindikata, neovisno što bi to dijelu radnika odgovaralo, radi se o mogućem „smanjivanju“  stečenih prava. Prijedlog SIKD-a da se Kolektivnim ugovorom utvrdi dnevni odmor od najmanje 8 sati za radnike koji bi dobrovoljno pristali na takav odmor, poslodavac nije prihvatio. Razlog tome, po riječima direktora, jest što bi nastao potpuni kaos u rasporedu i jednostavno ne bi se moglo napraviti raspored radnika po dva režima odmora. Isto tako organizacija posla sa 12 sati dnevnog odmora ne predstavlja za poslodavca nikakav problem niti iziskuje potrebu zapošljavanja novih radnika. Imajući u vidu stavove poslodavca te mišljenje dijela radnika o potrebi izmjene tog članka, a kako bi radnici, posebno šoferi imali mogućnost izmjena smjena, sindikati su odlučili provesti anketu među članovima o dužini dnevnog odmora. Ovisno o volji članova sindikata, sindikati će (ili neće) pokrenuti inicijativu o izmjeni članka kojim se regulira dnevni odmor.