Potpisan Aneks KU u Zračnoj luci Rijeka


Nakon više od tri mjeseca pregovora u Zračnoj luci Rijeka 28.11.2019. godine potpisan je Aneks kolektivnom ugovoru o pravima i obavezama sindikata i poslodavca u Zračnoj luci Rijeka.
S obzirom na događanja iz prošlosti Sindikat izražava zadovoljstvo činjenicom da su u ovim pregovorima ta događanja ostavljena baš tamo gdje spadaju, u prošlosti, a obje strane su u pregovore krenule u dobroj vjeri, sa ciljem da se ispregovaraju što bolji uvjeti, sukladno zahtjevima Sindikata i mogućnostima poslodavca. Pregovori su vođeni u dobrom ozračju i postignuta je jedna nova razina suradnje koja bi trebala jamčiti dobre odnose u budućnosti te rješavanje svih problema, prvenstveno dijalogom jer, kako je naglasila predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Marina Cvitić, dijalogu nema alternative; sve suprotno tome donosi zategnute odnose, što nije cilj ni jednima niti drugima. Sva su rješenja i promjene u Aneksu kolektivnom ugovoru stoga donošena kompromisno kako bi obje strane bile jednako zadovoljne.
Glavni cilj Sindikata bio je postići dogovor oko povećanja primanja za sve radnike u čemu su, vjeruju, postigli uspjeh.
Kao najvažniju činjenicu vezanu uz pregovore treba istaknuti povećanje osnovice za obračun plaće koja se već jako dugo vremena nije mijenjala u Zračnoj luci Rijeka. Povećanje je u iznosu od oko 7%, što znači da se osnovica sa sadašnjih 2.615,00 kuna povećala na 2.800,00 kuna. Uz povećanje osnovice ugovorena je i isplata naknada radnicima koje je zakonodavac omogućio kao neoporeziva davanja. Prema ugovorenom radnicima će se isplaćivati naknada za podmirivanje prehrane u iznosu od 25 kuna neto za svaki dan proveden na radu, a u iznosu do maksimalno neoporezivih 5.000,00 kuna godišnje. Isto tako ugovorena je isplata nagrade na mjesečnoj razini u iznosu od 400,00 kuna neto za one radnike koji tokom tekućeg mjeseca nisu na godišnjem odmoru, neplaćenom dopustu, bolovanju (osim u slučaju ozljede na radu) te ukoliko nisu učinili težu povredu iz radnog odnosa.
Glede jubilarnih nagrada stanje ostaje isto osim u dijelu gdje je dogovoreno da se na svakih navršenih 5 godina iznad 40 godina radnog staža isplaćuje dodatnih 5.000,00 kuna.
Od solidarnih potpora ugovorena je potpora za novorođenčad u iznosu od 5.000,00 kn, a od ostalih potpora, ovisno o pozitivnom poslovanju, ugovorena je isplata božićnice u iznosu od 1.250,00 kuna, isplata uskrsnice u iznosu od 1.250,00 kuna, isplata povodom dana sv. Nikole 600,00 kuna za djecu do 15 godine života te isplata dara u naravi u iznosu od 600,00 kuna.
Sve ove potpore isplaćuju se do 24.12. izuzev uskrsnice koja se isplaćuje najkasnije dva dana prije Uskrsa.
Valja još jednom naglasiti da se ove potpore isplaćuju u slučaju pozitivnog poslovanja, što ne bi trebalo biti upitno obzirom na konstantan rast poslovanja Zračne luke Rijeka.
Još jedna novina vezana uz pozitivno poslovanje je ta da se u tom slučaju do 31.12. svim radnicima koji su na dan isplate radili u Društvu najmanje 9 mjeseci isplaćuje nagrada u iznosu od 1.000,00 kuna. Ugovoreni su i novi uvjeti oko isplate otpremnina (koje se sada isplaćuju u visini cijele prosječne bruto plaće radnika u posljednja tri mjeseca) maksimalno u iznosu do 10 prosječnih bruto plaća u posljednja tri mjeseca.
Novim Kolektivnim ugovorom detaljnije je definirana preraspodjela radnog vremena te je bilo dosta usklađivanja sa zakonskim propisima RH.