Potpisan Aneks KU Plave lagune 1.11. - 31.3

PLAVA LAGUNA

Na inicijativu Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije pokrenuti su pregovori o materijalnim pravima radnika Plave lagune kroz naredno razdoblje, a danas su isti i okončani potpisom Aneksa Kolektivnog ugovora za razdoblje od 1.11. do 31.3., a ugovoreno je:

-          Poslodavac će s plaćom za listopad isplatiti regres u iznosu 70,00 kuna bruto po danu za ostvareni godišnji odmor. Radnicima će se isplatiti regres na osnovi 20 dana godišnjeg odmora dok će se radnicima koji su ostvarili veći broj godišnjeg odmora od minimalnih 20 razlika isplatiti do konca 2021. godine. Radnicima s ugovorom na određeno isplatiti će se regres prema ostvarenim danima godišnjeg odmora sukladno važećem Zakonu o radu.

-          Poslodavac će s plaćom za listopad radniku isplatiti nagradu u iznosu 1.152,00 kune neto za ostvareni ukupni fond sati za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz i rujan. Radnicima koji nisu ostvarili ukupan fond sati, nagrada će se isplatiti u proporcionalnom iznosu.

-          Poslodavac će isplatiti božićnicu u maksimalno neoporezivom iznosu od 3.000,00 kuna radnicima kojima je radni odnos u tekućoj kalendarskoj godini trajao 12 mjeseci, dok će radnici sa kraćim trajanjem radnog odnosa, a ne kraćim od dva mjeseca, ostvariti pravo na proporcionalni iznos božićnice.

-          Poslodavac će radniku dodijeliti dar u naravi u maksimalno neoporezivom iznosu od 600,00 kuna.

-          Poslodavac će isplatiti dar djetetu sukladno čl. 103 Kolektivnog ugovora u maksimalno neoporezivom iznosu od 600,00.

-          Za vrijeme trajanja ovog Aneksa, radnici će, kada ne rade, a nakon isteka sati iz preraspodjele te korištenja dana godišnjeg odmora, ostvarivati pravo na naknadu plaće u visini 70% osnovne plaće uvećane za minuli rad.

-          Radnici će za 2022. godinu, za vrijeme trajanja ovog Aneksa Kolektivnog ugovora, ostvariti pravo na dane godišnjeg odmora sukladno važećem Kolektivnom ugovoru bez umanjivanja prava za radnike za mjesec kada primaju naknadu plaće. Isto tako, radnicima koji primaju naknadu plaće neće se evidentirati korištenje godišnjeg odmora u razdoblju kada primaju naknadu plaće, osim ako radnik izričito traži korištenje godišnjeg odmora u tom razdoblju.

Iako Aneksi za rad na jednostavnijim radnim mjestima nisu predmet pregovora i kolektivnog ugovora, sindikati su inzistirali da se isti više ne nude na potpis radnicima Plave lagune, već da radnik ostvaruje pravo na plaću iz svog Ugovora o radu bez obzira na mjesto rada na koje je raspoređen. Poslodavac je uvažio mišljenje sindikata, te je dao garanciju kako tu praksu neće koristiti u narednom razdoblju, osim za poslove čuvanja objekta gdje će s radnikom sklapati poseban Aneks ugovora o radu.

Nadamo se kako će nas sezona u 2022. godini, još više negoli prethodna, približiti 'normalnim' godinama te vjerujemo kako će istekom ovog Aneksa prestati i potreba za sklapanje Aneksa za bilo kakva umanjivanja prava radnika, odnosno da ćemo uskoro moći razgovarati i o trajnom povećanju materijalnih prava radnika Plave lagune.