MIŠLJENJE O PROVEDBI ODLUKE NACIONALNOG STOŽERA, TE MOGUĆIM POSLJEDICAMA

 

 
 
Nacionalni   stožer   civilne   zaštite   donio   je   mjere   o   široj   primjeni   Covid potvrda   i   to:   za   sve   dužnosnike,   državne   službenike   i   namještenike, službenike   i   namještenike   u   javnim   službama,   u   lokalnoj   i   područnoj (regionalnoj) samoupravi, te na zaposlenike trgovačkih društava i ustanova čiji su osnivači RH ili jedinice lokalne i regionalne (područne samouprave ili RH, odnosno jedinice lokalne i područne samouprave u njima imaju većinski udio. Svi radnici koji nisu cijepljeni protiv virusa SARS-CoV-2, odnosno nisu preboljele   bolest   COVID-19,   odnosno   koji   ne   posjeduju   digitalne   COVID potvrde ili druge odgovarajuće potvrde u skladu sa Odlukom Nacionalnog stožera Civilne  zaštite, prema navedenoj  Odluci dužne su  se testirati  na virus   SARS-CoV-2   prije   dolaska   na   posao   i   to   najmanje   2   puta   tjedno. Odluka Stožera počinje se primjenjivati od 16.11.2021. godine. Ne ulazeći u polemiku u ovom momentu, da li je takva Odluka u skladu sa Ustavom RH te da li ima zakonskih osnova za donošenje takvih odluka; da li se radi o ugrožavanju ljudskih prava, te diskriminacije i segregacije građana obzirom da će to ovisiti o odluci Ustavnog suda, a ni sami stručnjaci kako iz ustavnog tako i radnog prava ne daju sigurna pravna tumačenja, namjera nam je članove Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije upozoriti o proceduri. Posebno iz razloga što Odluka Stožera ima učinke na ostvarenje prava na rad. Smatramo potrebnim naglasiti da je Ustavni sud RH do sada uglavnom potvrđivao odluke Stožera. Ukratko, do  donošenja odluke Ustavnog suda,  prema odluci Nacionalnog stožera   radnik   koji   ne   posjeduje   valjanu   Covid-potvrdu   i   koji   se   odbije testirati, neće moći pristupiti svom radnom mjestu. Moguće posljedice ne pristupanja radnika svom radnom mjestu mogu biti slijedeće:
- usmena opomena od strane poslodavca
- pisano upozorenje o mogućem otkazivanju Ugovora o radu
- otkaz Ugovora o radu.
U slučaju pisanog upozorenja o mogućem otkazu predlažemo da radnik izjavi zahtjev za zaštitu prava u roku od 15 dana od prijema istog. Prije otkazivanja Ugovora o radu radniku, poslodavac se mora savjetovati sa Radničkim vijećem ili sindikalnim povjerenikom s ovlastima Radničkog vijeća. Protiv eventualne odluke o otkazu radnik može izjaviti poslodavcu zahtjev za zaštitu  prava najkasnije u roku  od  15  dana  od  primitka  odluke. Ukoliko radnik u tom roku ne izjavi zahtjev za zaštitu prava gubi pravo tražiti zaštitu u sudskom postupku.
Do tada, smatramo potrebnim osigurati dokaze da se radnik (svakog radnog dana) javio na rad te da mu je taj rad poslodavac onemogućio. Taj dokaz može se osigurati na način da se tom prigodom sastavi pisana bilješka koju bi potpisala  ovlaštena   osoba   poslodavca    i radnik, kao i   da se osigura nazočnost   svjedoka   koji  bi  u slučaju  da ovlaštena  osoba  odbije svojim potpisom potvrditi zabranu, potpisali bilješku i time potvrdili da se radnik javio na rad i da mu je poslodavac onemogućio rad. Upućujemo   naše članove koji eventualno dobiju odluku poslodavca kojom se odlučuje o njihovim pravima iz radnog odnosa da se odmah jave svom sindikalnom   povjereniku   odnosno   voditelju   ureda   radi   organiziranja besplatne pravne pomoći putem naše stručne službe. Ishod radnog spora zbog poništenja eventualnog otkaza ugovora o radu po ovoj osnovi nije moguće sa sigurnošću prognozirati u ovom trenutku, ali će Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije svojim članovima pružiti svu stručnu i pravnu pomoć kako u postupku pred poslodavcem tako i u eventualnom sudskom postupku. U prilogu ovog teksta vam prilažemo Obrazac (bilješku) koji ćete ispuniti na licu mjesta, po potrebi svakog radnog dana. 
 
U Puli, 16. studenog 2021. 
 
Predsjednica Marina Cvitić, v.r.