Veće plaće za radnike Holcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno

 

Holcim

U petak 11.03.2022. godine, nakon dužih pregovora nego je to uobičajeno, između Uprave i Sindikata postignut je slijedeći dogovor:Od 1. travnja 2022. osnovne bruto plaće radnika pod KU povećavaju se za 6% .Sa plaćom za travanj (u svibnju 2022.) svim radnicima isplatiti će se jednokratna isplata u visini od 1.200,00 kuna neto.Dogovoreni su i BONUSI za 2022. na način da se Bonus 1 – u visini 50% osnovne mjesečne bruto plaće radnika isplaćuje neovisno o ostvarenim poslovnim rezultatima i to u prosincu 2022. godine, a ostali bonusi (bonus 2,3, i 4) do 50% osnovne mjesečne bruto plaće radnika (ukupno 100% ) ovise o ostvarenju poslovnih rezultata, odnosno ostvarenju cilja povezanim sa zaštitom na radu.Sva ostala prava, kao što su mjesečne neoporezive nagrade, naknada troškova prehrane, odnosno besplatna prehrana, regres, jubilarne nagrade, dar djetetu i dar u naravi i to u maksimalno neoporezivom iznosu i dalje ostaju obveza poslodavca što će biti utvrđeno novim Kolektivnim ugovorom. Osim toga, sa 1. siječnja ukida se limit kilometraže udaljenosti od mjesta prebivališta do mjesta rada za isplatu naknade troškova prijevoza.Nadalje, dogovorene su i smjernice za plaće u 2023. godini. Tako će se od 1. siječnja 2023. godine osnovne plaće radnika povećavati:

-           u visini prosječnog godišnjeg indexa potrošačkih cijena u 2022. godini prema podacima DZS pod uvjetom da se ostvari konsolidirani budžet. Ukoliko je indeks porasta potrošačkih cijena ispod 4%, povećanje plaće će iznositi 4%, a ukoliko je iznad 6% povećanje plaće će iznositi 6%.

-      ako se ne ostvari konsolidirani budžet, a indeks porasta potrošačkih cijena je iznad 4%, odnosno ukoliko su ostvareni rezultati iznad budžetiranih, a indeks porasta potrošačkih cijena je iznad 6% socijalni partneri će započeti pregovore u veljači 2023. o visini plaće za 2023. godinu

-      postotak dogovorenog povećanja plaća za 2023. se raspodjeljuje na fiksno i varijabilno povećanje plaće u odnosu na 60 : 40

Potpisnici KU će u travnju 2022. godine započeti pregovore o kriterijima za varijabilno povećanje plaće za 2023., te o reviziji mediana po razredima

Obje strane uložile su maksimalne napore da do kompromisa i dogovora dođe, pa opravdano očekujemo i zadovoljstvo i razumijevanje radnika i članova SIKD-a.