Novi Kolektivni ugovor i povećanje plaća u KAMEN Pazin

Kamen Pazin

Obzirom da je krajem lipnja isticalo trajanje Kolektivnog ugovora za „Kamen“ d.d. Pazin, na inicijativu SIKD-a, održani su pregovori radi sklapanja novog. Osim što je KU usklađen sa izmjenama Zakona o radu, dogovoreno je i povećanje osnovne plaće za 6% koje će se primijeniti od 01. srpnja ove godine. Pored toga ugovorena je isplata neoporezivih iznosa tijekom godine te trinaeste plaće u idućoj godini. Ostalo je otvoreno pitanje visine naknade za prehranu u bruto iznosu koja je do sada iznosila =102,20 EUR. Zbog povećanja cijene marende u njihovoj kuhinji doći će i do povećanja naknade. Očekuje se oko =150,00 EUR.

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U GRADU RIJECI

Dana 28. lipnja, 2023. godine, između osnivača i sindikata koji djeluju u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Rijeka, potpisan je novi kolektivni ugovor, kojim su povećana materijalna prava zaposlenika u dječjim vrtićima. Novi kolektivni ugovor je rezultat dugotrajnih pregovora, koji su zbog nemogućnosti dogovora završili i u procesu mirenja, a prava iz tog kolektivnog ugovora dogovorena su u smjeru izjednačavanja sa osnovim školama.
Novim kolektivnim ugovorom dogovoreno je sljedeće:
- Izjednačavanje osnovice sa osnovnim školama u iznosu od 902,08 eura.
- Prilagodba koeficijenata radnih mjesta onima iz Uredbe o koeficijentima u osnovnim školama.
- Uvođenje prosvjetnog dodatka na osnovnu plaću u visini 13.725%.
- Dodatak od 6,11% za tehničko osoblje.
- Povećanje iznosa regresa i božićnice na ukupno 464,52 eura.
- Uvedeno je pravo na isplatu pune dnevnice za provođenje programa/kurikuluma izvan sjedišta, bez obzira na osiguranu prehranu (oporezivo).
- Osigurano je 50,00 kn po danu za višednevni odlazak izvan sjedišta zbog povećane odgovornosti (oporezivo).
- Priznaje se prekovremeni rad/slobodni dani iznad neposrednog rada od 5,5 sati.
- Priznaje se 10% uvećanje za smjenski rad za spremačice i pralje koje rade u smjenama te za odgajatelje koji rade u PPO Potok.
- Uvedeno pravo na isplatu jubilarne nagrade za neprekidni ukupni rad u Ustanovi kada se navrši 45 godina rada.
Iako je potpis ovakvog kolektivnog ugovora korak naprijed u materijalnim pravima radnika, u Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije nismo u potpunosti zadovoljni sa samim sadržajem jer smatramo da je dio radnika, kao što je tehničko osoblje, ekonomi i dio administrativnih radnika u ovim pregovorima ostao zakinut za određeni dio prava te nam je namjera u narednom periodu ponovno sjesti za stol sa osnivačem, kako bi se i ta, po nama nepravda ispravila.
 
DV Rijeka

POTPISAN ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB

Dana 13. lipnja, 2023. godine, između osnivača i sindikata koji djeluju u dječjem vrtiću Pahuljica Rab potpisan je Aneks kolektivnog ugovora. Rezultat je to višemjesečnih pregovora koji su potpisom ovog Aneksa kolektivnom ugovoru osigurala znatno veća materijalna prava radnika nego do sada.
U tom kontekstu dogovoreno je izjednačavanje osnovice za obračun plaće sa osnovnim školama u visini od 902,08 eura te novi koeficijenti radnih mjesta koji će se povećavati u dva navrata, od 01.05. 2023. godine i od 01.01.2024.
Prvim povećanjem, od 01.05. radnicima će plaće rasti za 13%, a drugim povećanjem od 01.01.2024 za još 13%. Ovime će se plaće povećati ukupno za 26% u narednih nekoliko mjeseci. Ono što valja naglasiti jest da se prilikom pregovora vodilo računa o svim radnicima s posebnim fokusom na tehničko osoblje kako bi im se plaće, koje su bile na razini minimalne plaće, izdignu iznad tog iznosa te na taj način osiguraju bolji materijalni uvjeti.
Uz navedeno regulirana su prava vezana uz konzumaciju toplog obroka, bolovanja, prijevoza na posao i sa posla te solidarnih pomoći.
Potpis ovog Aneksa predstavlja značajan iskorak u odnosu na dosadašnja prava, a namjera jest da se i dalje prate potrebe radnika, kako bi se u narednom periodu nastavilo sa usklađivanjem njihovih prava tim potrebama.
Pahuljica

Potpisan novi KU za ustanove u kulturi grada Pazina

kultura Pazin
U srijedu 07. lipnja potpisan je novi Kolektivni ugovor za radnike ustanova u kulturi grada Pazina (POU, Knjižnica, Muzej). Time su prava radnika tih ustanova usklađena sa pravima ostalih proračunskih korisnika Grada Pazina. Usklađeni su koeficijenti složenosti poslova za pojedina radna mjesta dok se za osnovicu za obračun plaće koristi osnovica za javne službe u iznosu od =902,08 EUR. Povećanje plaće najviše će osjetiti zaposlenici sa najnižim plaćama (preko 13%) dok je najmanje povećanje osnovne plaće 2%. Utvrđena je i dnevna naknada za prehranu u iznosu od 2,61 EUR dok se ostala prava radnika nisu mijenjala.
Kolektivni ugovor primjenjuje se od 01. svibnja ove godine.

NASTAVAK POVEĆANJA PLAĆA U KOMUNALNOM SERVISU ROVINJ

Nakon što su plaće povećane za 10% u 2022. godini, te 6% sa 1. siječnja 2023. godine, uslijedilo je novo povećanje od 6% u Komunalnom servisu Rovinj.
To je rezultat pregovora koji su održani koncem 2022. godine, kada se ovo povećanje uvjetovalo normalnim poslovanjem s obzirom na tada i dalje neizvjesnu situaciju sa cijenama energenata te nestabilnosti koje mogu utjecati na uspješnost sezone. Poslodavac je, s obzirom da poslovni rezultati to omogućuju, obavijestio socijalne partnere o primjeni nove osnovice.
Pohvale poslodavcu koji je uvažio argumente i zahtjeve Sindikata te u posljednje dvije godine napravio značajan iskorak u poboljšanju materijalnih prava djelatnika, a uz već spomenuto povećanje plaća radnike dodatno stimulira neoporezivim nagradama.
Komunalni servisi