Protiv dokapitalizacije LRH-a

PRIOPĆENJE

Na jučer održanom sastanku predstavnika sindikata (Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i Sindikata turizma i usluga Hrvatske) i Radničkog vijeća u Društvu Liburnia Riviera hoteli s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, dana je puna podrška Novoj Liburniji, odnosno jedinicama lokalne samouprave da na Skupštini Liburnia Riviera Hotela ( koja bi se trebala održati 30. lipnja 2020. godine u 11,00 sati ) ne podrži Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, odnosno dokapitalizaciju Društva. Zajednički je stav predstavnika sindikata, radničkog vijeća i predstavnika jedinica lokalne samouprave da je interes radnika LRH i razvoj destinacije prioritet o kojem treba voditi brigu, a to se može samo kroz kontrolni paket dionica (25% + 1 dionica) koji imaju jedinice lokalne samouprave. Nažalost, opravdano se bojimo da je cilj većinskog vlasnika istisnuti Novu Liburniju iz vlasništva ili smanjiti udio u vlasti, kako bi nesmetano mogli donašati odluke.
Drago nam je da smo gradonačelniku Opatije imali priliku pojasniti odnos koji predstavnici Uprave i manegementa imaju prema predstavnicima radnika i Sindikata u Liburniji: o namjeri da otkažu ugovor o radu predsjedniku Radničkog vijeća, o tužbi koju su pokrenuli protiv Radničkog vijeća, tužbi prema sindikatima i predsjednici SIKD-a, upozorenju pred otkaz sindikalnom povjereniku, o odnosu prema radnicima koje protivno zakonu raspoređuju na poslove za koje niti su sklopili ugovor o radu, niti su obučeni za rad na siguran način, kršenju zakona i kolektivnog ugovora. I upravo zbog takvog odnosa opravdano sumnjamo da namjera predstavnika vlasnika LRH nije održavanje likvidnosti, već smanjenje udjela JLS u vlasništvu LRH, a time i utjecaja kojeg trenutno imaju.
Naime, dokapitalizacija nije uobičajeni način osiguravanja likvidnost društva. Cilj je dokapitalizacijom emitirati nove dionica, povećati temeljni kapital i posredno steći vlasništvo nad većim dijelom kompanije, čime se sve predaje u ruke novom vlasniku. U ovom momentu gospodarski subjekti, a naročito turističke kompanije, imaju mogućnost dobivanja povoljnih kredita za očuvanje likvidnosti. Ali, obzirom na nedavne medijske izjave opunomoćenika LRH koji je izjavio da se LRH ne nalazi u problemima, onda ne vidimo opravdani razlog za donašanje takve odluke. Uostalom, ako bi likvidnost došla u pitanje, kada već vlasnici imaju „viška" novca za dokapitalizaciju, onda taj isti vlasnik ili vlasnici po mišljenju našeg Sindikata, mogu dati i povoljnu pozajmicu svom Društvu.
Uzevši u obzir da je Uprava za vrijeme korona krize željela staviti van snage Kolektivni ugovor, radnicima isplaćivati 60% plaće, ukinuti sva ostala materijalna prava, da tuži radnike i sindikat, sigurni smo da to ne bi bilo niti spretno niti sretno rješenje, kako za radnike LRH-a, Društvo LRH pa na koncu niti za Opatiju i okolne općine.
Svjesni činjenice koliko Liburnia Riviera Hoteli znače za grad Opatiju i okolne općine, koliko znače za gospodarstvo tog područja, koliko znače za stanovnike koji su mahom zaposlenici u LRH, od iznimne je važnosti sagledati širu sliku i ne dopustiti da se pod izlikom gubitka radnih mjesta, nemogućnosti isplate plaće, stečaja ili raznoraznim drugim pa i političkim pritiscima, dopusti da bez detaljne analize, potpunih podataka i ispunjenja svih preduvjeta, nešto tako vrijedno olako prepusti nekome koji nije pokazao ni najmanji interes da stvori jedno prijateljsko okruženje na ovom području.

Nisu stvorili prijateljsko okruženje prema radnicima, nisu stvorili prijateljsko okruženje prema sindikatima, niti prema jedinicama lokane samouprave gdje obavljaju djelatnost, a u konačnici ni prema suvlasnicima. To dovoljno govori o vlasnicima, odnosno o onima koji ih u Opatiji predstavljaju.

Iako svi znaju što se dešava u Liburniji, svi znaju što se dešava od Mošćeničke Drage do Opatije, svi znaju što se desilo s hotelima, ali i radnicima u hotelskoj kompaniji koju su vodili isti ljudi, razočarani smo što se slabo ili nikako ne čuje glas političkih struktura.
Smatram da bi to trebala biti nezaobilazna tema svih političkih stranaka na ovom području. Liburnia Riviera hoteli najveći je gospodarski subjekt na području općina Mošćenička Draga, Lovran, Opatije i Matulji, zapošljava veliki broj radnika, građana ovih općina i svakako bi se trebali aktivno uključiti kroz raspravu o budućnosti i razvoju destinacije, koja je dosegla najniže razine u svojoj povijesti, a Covid 19 nije jedini uzrok.

Predsjednica:
Marina Cvitić

Zatražena isplata plaća bez umanjenja

dv petarpanlogo

U Dječjem vrtižću Petar Pan iz Vodnjana održan je u utorak sastanak sa članovima Sindikata na kojem je analizirana aktualna situacija u ovoj preškolskoj ustanovi po pitanju primjena mjera u prevladavanju epidemije koronavirusa, odnosno o odnosima u Ustanovi. Zaključeno je da je aktivnost u lipnju normalna, da rade sve odgojne skupine i ostvaruju prihode. Isti je slučaj i s radom kuhinje koja ostvaruje posebne prihode. Sindikat je, temeljem tog zaključka, uputio danas dopis ravnateljici Dječjeg vrtića i Gradu Vodnjanu u kojem ih poziva da se, nakon odluka kojima su dva puta radnicima Vrtića smanjene plaće, ne donosi odluka o smanjenju plaća za lipanj jer za takvu nema opravdanja te da se radnicima obračuna i isplati plaća na način kako je to činjeno prije epidemioloških mjera.  

Sastanak s gradonačelnikom Umaga

grad umag

Jučer je, povodom isteka tromjesečnog roka za koji je, zbog uvođenja mjera uzrokovanih koronavirusom, bio potpisan Sporazum o smanjenju osnovice za obračun plaća od 01. travnja, na zahtjev SIKD-a održan sastanak predstavnika Sindikata s gradonačelnikom Umaga. Gradonačelnik je upoznao sindikalce sa stavom Grada da je nužno još tri mjeseca produžiti donesene mjere obzirom da se financijska situacija nije popravila i da joj treba još neko vrijeme da se počne popravljati. Njegovo je uvjerenje da daljnjeg produljenja mjera neće biti. Sindikat je, s druge strane, iznio svoje primjedbe na dosadašnje mjere te predložio nove elemente mogućeg sporazuma. Prvenstveno je izneseno sindikalno neslaganje s upućivanjem radnika na zarađene slobodne dane koji bi se trebali koristiti tijekom zimskih i ljetnih praznika. Time su radnici, po mišljenju Sindikata, dovedeni u neravnopravan položaj budući da su neki bili kod kuće na teret ustanove, a neki na vlastiti trošak. Izrazivši razumijevanje za problem gradonačelnik je naložio da se situacija ispita. Također je zatražena zaštita najmanjih plaća, u smislu da se plaće koje su ionako manje od 4000 kn ne umanjuju, odnosno da se one koje bi umanjenjem došle ispod 4000 kn umanje do 4000 kn. Po tom pitanju, uz skepsu da li će takav pristup zaštite najugroženijih naići na podršku ljudi ( koja je rezultat informacija s terena), gradonačelnik će zadužiti službe da se ispita koliko takvih ima u poduzećima i ustanovama Grada. Predstavnici Sindikata istakli su pak svoje uvjerenje da podrška takvom pristupu uopće nije upitna. U razgovoru su još insistirali na zaštiti radnih mjesta, odnosno ugovora o radu na neodređeno vrijeme te od gradskih predstavnika dobili uvjeravanja da se ne planiraju otpuštanja u dječjim vrtićima iz ekonomskih ili tehnoloških razloga. Upravo suprotno, rečeno je da će trebati i novih zapošljavanja. Tema o mogućnostima korištenja besplatnog toplog obroka za radnike dječjih vrtića, nije naišla na podršku s druge strane obzirom da u Gradu Umagu većina radnika nema mogućnost koristiti topli obrok. Prema uvjerenju gradonačelnika, za cijenu koju topli obrok mogu plaćati radnici dječjih vrtića, ne može se nigdje marendati te on smatra da bi oslobađanje participacije za topli obrok radnika DV bila privilegija na koju ne pristaje. Nakon rasprave dogovoreno je da se prije mogućeg potpisivanja novog sporazuma sve izneseno još jednom treba sagleda i analizira. U Sindikatu očekuju da će gradonačelnik zaista realno sagledati otvorena pitanja i prihvatiti sindikalne argumente i stavove.

Potpisan Aneks 3 Kolektivnog ugovora Pulaprometa

pulapromet logo

Danas su predstavnici Pulaprometa i dvaju sindikata koji djeluju u Društvu , Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i Sindikata prometa i veza Hrvatske, potpisali Anex 3 Kolektivnog ugovora koji će se primjenjivati za svibanj, lipanj i srpanj ove godine. Zbog izvanrednih okolnosti i negativnih učinaka pandemije COVID-19, radi očuvanja radnih mjesta i primanja radnika odnosno održivosti poslovanja Društva, socijalni partneri usuglasili su se oko smanjenja osnovice za obračun plaća za 5%, odnosno dodatnog smanjenja osnovice za 15% za dane kada radnik nije radio. Nema umanjenja osnovice za radna mjesta u kojima bi isplaćena plaća ili nakn ada bila manja od 4000,00 kuna. Ukida se mjesečni dodatak od 700,00 kuna, a radnici imaju pravo na naknadu za prehranu u iznosu od 625,00 kuna neto ako rade u punom radnom vremenu, odnosno za dane blagdana, plaćenog dopusta ili za dane obrazovanja za radničko vijeće ili sindikalnog rada. Naknada se proporcionalno smanjuje za dane odsutnosti s posla zbog bolovanja, godišnjeg odmora ili prekida rada za koji nije odgovoran radnik. Za dane u kojima radnici nisu radili zbog korona virusa pripada im naknada za prehranu od 550,00 kuna neto mjesečno, proporcionalno danima koje nisu radili. U slučaju da poslodavac zbog posljedica epidemije nije u mogućnosti osigurati obavljanje poslova određenom broju radnika dužan je utvrditi da li neki radnici dobrovoljno prihvaćaju odsustvo s rada pod uvjetima Aneksa. Mogući problem interesa prevelikog broja radnika za odsustvo rada rješavat će među njima osiguranjem ravnomjerne raspodjele odsustva. Aneksom je utvrđeno da neće biti raskida ugovora na neodređeno.