OSNOVANA NOVA SINDIKALNA PODRUŽNICA CASTRUM PULA 97

 

castrum pula

Jučer smo organizirali u našoj sindikalnoj obitelji još jednu podružnicu, Castrum Pula 97. Podružnica je osnovana na traženje radnika a sindikalni povjerenik je preuzeo i ulogu radničkog vijeća. Učlanilo se 50% zaposlenih, a već danas smo održali uvodni sastanak s poslodavcem. Najavili smo aktivnosti u cilju sklapanja kolektivnog ugovora i razvijanja dobrih socijalno partnerskih odnosa. Prema prvim izjavama i poslodavac je spreman na to te očekuje pomoć kod donošenju potrebne dokumentacije kojom se regulira organizacija rada i radni odnosi. Nadamo se da će ovo postati još jedna uspješna sindikalna priča koja će pokazati kako sindikalna organiziranost nema alternative kod postizanja kvalitetnih radno pranih odnosa u društvu i zaštiti prava radnika.

POVEĆANA MATERIJALNA PRAVA RADNICIMA PULA HERCULANEE, PRAGRANDEA I U DJEČJIM VRTIĆIMA U PULI

Pula
Nakon višemjesečnih konstruktivnih, ali veoma teških kolektivnih pregovora, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije ovih je dana potpisao anekse kolektivnih ugovora temeljem kojih su se povećala materijalna prava u ustanovama i društvima u kojima je Grad Pula osnivač, a u kojima djeluje Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije i to: Pula Herculanea, Pragrande Pula i za ustanove predškolskog odgoja, odnosno za dječje vrtiće u Puli.
U Pula Herculanei sa Upravom Društva dogovoreno je povećanje plaće za 10%, dodatak za pripravnost povećava se sa 20 na 25% satnice, a dodatak za prisutnost na radu sa 100 na 150,00 kuna neto mjesečno, te je utvrđena naknada za prehranu u iznosu od 100 kuna neto. Primjena dogovorenog biti će od 1. siječnja 2022. godine.
Sa direktorom Pragradea, također je dogovoreno povećanje plaće za 10%, kao i povećanje naknade za pripravnosti na 25%, a dogovorena je i naknada za prehranu u iznosu od 300,00 kuna neto za puni fond sati. I u ovom slučaju sve dogovoreno primjenjivati će se od 1. siječnja 2022. godine.
Sa Gradonačelnikom Pule, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije potpisao je Anex Kolektivnog ugovora za radnike dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Pula-Pola, koji se odnosi na tri vrtića: DV Pula, DV Rin Tin Tin i DV Mali svijet. Temeljem ovog Aneksa plaća se povećava za 3% od 01. srpnja, te dodatno 3% od 01. studenog ove godine. Također je potpisan sporazum kojim se strane potpisnice Kolektivnog ugovora obvezuju u rujnu ove godine započeti pregovore o novim izmjena, odnosno o dodatnom povećanju materijalnih prava za 2023. godinu, dakle prije izrade Proračuna za 2023 godinu, što je vrlo značajno i što je bilo presudno za ovakav dogovor.
Nažalost, zbog stagniranja materijalnih prava u proteklom razdoblju, te znatnom porastu troškova života u proteklom periodu, a koji će se na žalost nastaviti i u narednom periodu, navedenim povećanjima tek zadržavamo dosegnuti nivo standarda radnika. I upravo zbog toga, socijalni partneri su se dogovorili da će redovito pratiti kako poslovanje Društava, odnosno punjenje Gradskog proračuna, tako i objektivne okolnosti na koje poslodavac ne može utjecati i koje ugrožavaju standard radnika, te će zajednički pokušati u okviru mogućeg, zaštititi standard radnika.
Sindikat Istre Kvarnera i Dalmacije pokrenuo je inicijativu za Kolektivno pregovaranje i u pulskom Monte Giru i u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula u kojem su pored Grada Pule osnivači i ostalih 11 jedinica lokalne samouprave na području Istarske Županije, te se nadamo da ćemo u konstruktivnim i korektnim pregovorima doći do dogovora.
Nažalost, zbog raspisivanja natječaja za direktora Pulaprometa, započeti kolektivni pregovori su stali, a nezadovoljstvo radnika sve je veća. Zato je Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije uputio požurnicu pulskom Gradonačelniku, da neovisno o procesu izbora direktora Pulaprometa koji je u tijeku, sa pregovorima o povećanju plaće treba nastaviti, obzirom da najveći trošak poslovanja ionako ide na teret Grada, te bez suglasnosti Grada neovisno tko je direktor, ne može se sklopiti dogovor. Plaće radnika u Pulaprometu značajno zaostaju, te je Sindikat pokazao izuzetno razumijevanje za vrijeme izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom Corona virusa Covid 19, kada je poslovanje bilo narušeno, te je Društvo „preživljavalo“ uz potpore za očuvanje radnih mjesta. Međutim, situacija se „normalizirala“ i radnici opravdano očekuju i zahtijevaju povećanje materijalnih prava, te ne mogu biti taoci političkih odluka. Svako drugačije razmišljanje može dovesti do još većeg odljeva vozača, bez kojih će biti teško organizirati javni servis građanima na koji su bili navikli.
 

Očitovanje inicijative udruga i sindikata na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

DV

Dana 17.03.2022. inicijativa udruga i sindikata uputila je prema Vladi RH i zastupnicima u Hrvatskom saboru još jedno u nizu očitovanja na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju u kojim se ističe negativan utjecaj ovog prijedloga na rano i predškolsko obrazovanje djece.

Prihvaćanjem ovakvog prijedloga zakinuti će biti svi, najviše djeca polaznici ustanova za predškolski odgoj, zatim roditelji te iste djece, zaposlenici ustanova predškolskog odgoja te jedinice lokalne samouprave.

Standardi predškolskog odgoja će se srozati na najniže grane, a dječji vrtiće postati će čuvališta.

U nastavku donosimo sadržaj teksta očitovanja

Očitovanje inicijative udruga i sindikata na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

Veće plaće za radnike Holcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno

 

Holcim

U petak 11.03.2022. godine, nakon dužih pregovora nego je to uobičajeno, između Uprave i Sindikata postignut je slijedeći dogovor:Od 1. travnja 2022. osnovne bruto plaće radnika pod KU povećavaju se za 6% .Sa plaćom za travanj (u svibnju 2022.) svim radnicima isplatiti će se jednokratna isplata u visini od 1.200,00 kuna neto.Dogovoreni su i BONUSI za 2022. na način da se Bonus 1 – u visini 50% osnovne mjesečne bruto plaće radnika isplaćuje neovisno o ostvarenim poslovnim rezultatima i to u prosincu 2022. godine, a ostali bonusi (bonus 2,3, i 4) do 50% osnovne mjesečne bruto plaće radnika (ukupno 100% ) ovise o ostvarenju poslovnih rezultata, odnosno ostvarenju cilja povezanim sa zaštitom na radu.Sva ostala prava, kao što su mjesečne neoporezive nagrade, naknada troškova prehrane, odnosno besplatna prehrana, regres, jubilarne nagrade, dar djetetu i dar u naravi i to u maksimalno neoporezivom iznosu i dalje ostaju obveza poslodavca što će biti utvrđeno novim Kolektivnim ugovorom. Osim toga, sa 1. siječnja ukida se limit kilometraže udaljenosti od mjesta prebivališta do mjesta rada za isplatu naknade troškova prijevoza.Nadalje, dogovorene su i smjernice za plaće u 2023. godini. Tako će se od 1. siječnja 2023. godine osnovne plaće radnika povećavati:

-           u visini prosječnog godišnjeg indexa potrošačkih cijena u 2022. godini prema podacima DZS pod uvjetom da se ostvari konsolidirani budžet. Ukoliko je indeks porasta potrošačkih cijena ispod 4%, povećanje plaće će iznositi 4%, a ukoliko je iznad 6% povećanje plaće će iznositi 6%.

-      ako se ne ostvari konsolidirani budžet, a indeks porasta potrošačkih cijena je iznad 4%, odnosno ukoliko su ostvareni rezultati iznad budžetiranih, a indeks porasta potrošačkih cijena je iznad 6% socijalni partneri će započeti pregovore u veljači 2023. o visini plaće za 2023. godinu

-      postotak dogovorenog povećanja plaća za 2023. se raspodjeljuje na fiksno i varijabilno povećanje plaće u odnosu na 60 : 40

Potpisnici KU će u travnju 2022. godine započeti pregovore o kriterijima za varijabilno povećanje plaće za 2023., te o reviziji mediana po razredima

Obje strane uložile su maksimalne napore da do kompromisa i dogovora dođe, pa opravdano očekujemo i zadovoljstvo i razumijevanje radnika i članova SIKD-a.

Još jedna sindikalna podružnica u Dječjim vrtićima - u Žminjskim "Rapčićima"

DV Žminj
Nakon poziv radnika Dječjeg vrtića „Rapčići“ Žminj održan sastanak je sa radnicima na kojem je prezentirano način rada, organizacija i djelovanje Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, te povoljnosti koje koriste njegovi članovi. Pristupanjem gotovo svih radnika u članstvo SIKD-a , osnovala se Sindikalna podružnica DV "Rapčići" Žminj.
Za sindikalnu povjerenicu izabrana je Petra Borović, dok je za njezinu zamjenicu izabrana Suzana Filipović. Od ravnateljici su zatraženi akti kojima se regulira radno – pravni status radnika. Postavljeni su ciljevi: priprema Kolektivnog ugovora, te pokretanje inicijative za kolektivno pregovaranje radi utvrđivanja boljih prava radnika u odnosu na postojeće stanje.