Izmjena statuta 8.2.2013.

 
 
SINDIKAT ISTRE I KVARNERA                                                                     
Skupština Sindikata Istre i Kvarnera

Broj: 01-/S01/1/2013

Pula, 08. 02. 2013.

Na temelju članka 18. Statuta Sindikata Istre i Kvarnera Skupština Sindikata Istre i Kvarnera na zasjedanju  dana 08. veljače 2013. godine donosi slijedeću

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Statuta Sindikata Istre

Članak 1.

Mijenja se članak 10. Statuta  Sindikata Istre i Kvarnera  (dalje u tekstu: Statut) i glasi:

″Članstvo u sindikatu prestaje:

-          svojevoljnim istupanjem člana uz pisanu izjavu da više ne želi biti član Sindikata – istupanje iz članstva

-          ako bez valjanog razloga tri mjeseca uzastopno ne plati članarinu – brisanjem iz članstva

-          ako je odlukom nadležnog tijela isključen iz članstva Sindikata – isključenje.

Član koji istupa iz članstva dužan je zajedno s pisanom izjavom o istupanju sindikalnoj podružnici društva, ustanove, predati člansku iskaznicu.″

Članak 2.

Iza članka 10. Statuta dodaje se novi članak 10.a koji glasi:

″Člana Sindikata iz članstva može isključiti  Predsjednik Sindikata, ako:

-          odbije sudjelovati ili ometa akcije koje provodi Sindikat

-          svojim ponašanjem krši odluke i pravila Sindikata, programska načela i ciljeve Sindikata i narušava njegov ugled.

Odluka o isključenju iz članstva dostavlja se članu i članovima Predsjedništva u pisanom obliku.

Protiv odluke o isključenju član ima pravo žalbe Predsjedništvu Sindikata u roku od osam dana od dana primitka pisane odluke.

Predsjedništvo Sindikata dužno je donijeti odluku o žalbi u roku od  30 dana od primitka žalbe.

Odluka Predsjedništva Sindikata je konačna.

Do konačnosti odluke o isključenju prava i obveze člana miruju.″

Članak 3.

U članku 13. st. 4. iza riječi: ″poslovanju″ briše se zarez i stavlja točka, te se briše tekst: ″a registriraju se kod nadležnih državnih tijela kao organizacijski dijelovi Sindikata.″

U članku 13. iza stavka 5. dodaje se novi stavak koji glasi:

″U slučaju sumnje u raspolaganje sredstvima na žiro računu podružnice protivno Pravilniku o  financijsko-materijalnom poslovanju, predsjednik Sindikata ima pravo zabraniti raspolaganje sredstvima do završetka kontrole i nalaza Nadzornog odbora ili revizora kojeg odredi Predsjednik Sindikata. Podružnica je dužna svu dokumentaciju o financijsko materijalnom poslovanju staviti na uvid Nadzornom odboru ili revizoru kojeg odredi Predsjednik Sindikata.″

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 4.

U članku 16. b  mijenja se stavak 1. i glasi:

″Za više sindikalnih podružnica osnovanih u društvima koja djeluju u okviru jednog poslovnog sistema ili na određenom području, odlukom Predsjedništva Sindikata može se osnovati:

-          Sindikalna podružnica na nivou poslovnog sistema, u kojem slučaju su članovi te podružnice svi članovi sindikalnih podružnica za koje je osnovana ili

-          Koordinacija sindikalnih podružnica, koju čine  sindikalni povjerenici sindikalnih podružnica koje djeluju u tom poslovnom sistemu ili na određenom području.″

U st. 3. i 4. iza teksta: ″ st.1. ″ dodaje se tekst: ″ al.1″.

Iza st.4. dodaju se novi stavci koji glase:

″Koordinaciju  sindikalnih podružnica iz st.1.al.2. ovog članka vodi koordinator kojeg imenuje   Predsjednik Sindikata na vrijeme od  četiri godine.

Koordinator je po funkciji član Skupštine Sindikata.

Koordinator može biti razriješen i prije prestanka mandata odlukom Predsjednika Sindikata u slučajevima iz članka 16.c st.2″

Članak 5.

U članku 16 c iza stavka 1. dodaju se  novi stavci koji glase:

″Osobe iz prethodnog stavka  mogu biti opozvane i prije isteka mandata ako:

-          ne sudjeluju aktivno u radu  tijela čiji su članovi, odnosno ne obavljaju svoju funkciju u skladu s aktima Sindikata

-     ne štite interese članova Sindikata

-          grubo krše odredbe Statuta i drugih programskih akata i odluka Sindikata.

Zahtjev za opoziv može podnijeti pojedini član ili grupa članova podružnice, a dostavlja se u pisanom obliku Izvršnom odboru, koji je dužan odlučiti o zahtjevu u roku od 30 dana, i obavijestiti podnositelja zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva ima pravo u roku od 8 dana protiv odluke izjaviti žalbu o kojoj odlučuje Predsjednik Sindikata. Odluka Predsjednika Sindikata je konačna.

Iznimno od prethodnih stavaka, u slučaju grubog kršenja obveza te nanošenja štete ugledu ili imovini Sindikata Predsjednik Sindikata može privremeno suspendirati pojedinog člana Izvršnog odbora ili cijeli Izvršni odbor, odnosno Sindikalnog povjerenika, na vrijeme koje ne može biti duže od 60 dana.

Za vrijeme suspenzije iz prethodnog stavka podružnicu je ovlašten voditi Predsjednik Sindikata neposredno ili po njemu ovlaštena osoba.

Protiv odluke o suspenziji može se u roku od  3 dana izjaviti žalba  Predsjedništvu Sindikata, koja ne odgađa odluku o suspenziji. Odluka Predsjedništva Sindikata je  konačna.

O suspenziji nakon isteka roka iz st. 5. ovog članka odlučuje Predsjedništvo Sindikata, u kojem slučaju suspenzija traje do izbora novog člana Izvršnog odbora ili povjerenika.″

Članak 6.

Iza članka 16. c Statuta dodaje se  novi članak koji glasi:

″Članak 16. d

Sindikalna podružnica u pravilu prestaje s radom kada se broj članova smanji ispod broja utvrđenog ovim Statutom.

Sindikalna podružnica prestaje s radom:

-          u slučaju prestanka  društva, ustanove

-          u slučaju udruživanja dviju ili više podružnica.

Odluku o prestanku podružnice donosi Predsjednik Sindikata.

Iznimno od prethodnih stavaka, Predsjedništvo Sindikata ovlašteno je donijeti odluku o prestanku podružnice i u drugim slučajevima kada to ocijeni potrebnim.

U slučaju prestanka postojanja sindikalne podružnice, imovinu u cijelosti preuzima  Sindikat osim u slučaju udruživanja podružnica.″

Članak 7.

U članku 19. Statuta mijenja se stavak 3. i glasi:

″Predsjedništvo broji 9 članova, s time da u sastav Predsjedništva ulazi po funkciji, od Skupštine neposredno izabrani Predsjednik Sindikata.″

U istom članku iza stavka 4.  dodaje se novi stavak koji glasi:

″Predsjedništvo Sindikata  može valjano odlučivati ukoliko je na sjednici prisutna natpolovična većina članova. Predsjedništvo odluke donosi većinom glasova  prisutnih članova.″

Članak 8.

U članku 18.st.1. briše se alineja 4. koja glasi: ″-donosi plan prihoda i rashoda Sindikata,″.

Članak 9.

 U članku 22. briše se stavak 2.

Članak 10.

U članku 33. brišu se st. 1. i 2.

Članak 11.

Ostale odredbe Statuta koje nisu izmijenjene ovom odlukom ostaju i dalje na snazi.

Članak 12.

Ova Odluka primjenjuje se danom njezina upisa u Registar udruga.

Članak 13.

Ovlašćuje se Predsjedništvo Sindikata da izradi pročišćeni tekst Statuta.

 

Predsjednik

Bruno Bulić