Statut Sindikata

Temeljem odluke Skupštine od 24.04.2014 godine
Predsjedništvo Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije,
na sjednici održanoj dana 25.04.2014. godine utvrđuje pročišćeni
tekst Statuta Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u tekstu kako slijedi:


   

STATUT
 
 

SINDIKATA ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE
(pročišćeni tekst)


 

1 - OPĆE  ODREDBE
 
 
 
 

ČLANAK 1.

Sindikat  Istre, Kvarnera i Dalmacije ( u daljnjem tekst Sindikat) je samostalna, nestranačka, demokratska, interesna udruga koja štiti i promiče, ekonomske, socijalne, kulturne i druge interese svojih članova na načelima uzajamnosti i solidarnosti, u skladu s ovim statutom, koji proizlaze iz međunarodnih konvencija i pozitivnih propisa Republike Hrvatske, osnovana Odlukom o osnivanju od 15. prosinca 1995. godine
 
 

ČLANAK 2.

Ovim  Statutom utvrđuju se:
 

- naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Sindikat
- pečat i znak Sindikata
- ciljevi osnivanja, poslovi i djelatnost
- članstvo u Sindikatu
- oblici organiziranja
- organi upravljanja, način njihova izbora, način odlučivanja i njihova odgovornost
- zastupanje i predstavljanje
- način djelovanja sindikata-kolektivni ugovori i industrijske akcije
- financiranje i materijalno poslovanje
- zaštita sindikalnog radnika
- informiranje
- stručna služba
- prestanak rada sindikata

II NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA
SINDIKATA ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE
 
 

ČLANAK 3.

Sindikat Istre, Kvarnera  i Dalmacije je pravna je osoba upisana u registar udruga s pravima, obvezama i odgovornostima koje su utvrđene zakonom i ovim Statutom.
Sindikat  Istre, Kvarnera i Dalmacije djeluje na području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.

Udruga djeluje pod nazivom SINDIKAT ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE
Sjedište Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije je u Puli, Danteov trg 5. Sindikat  Istre, Kvarnera i Dalmacije ima pečat koji je okruglog oblika, promjera 30 mm Sa znakom Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u sredini pečata. Na gornjem rubu pečata ispisano je: Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije - Pula a na donjem rubu: Sindacato
dell Istria, del Quarnero e della Dalmazia - Pola.
Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije koristi  kao svoj zaštitni znak i logotip: Stiliziranu crvenu figuru sa crnom sjenkom umetnuto između riječi Sindikat  i Istre ispisane u crvenoj boji, ispod kojeg teksta se stavljaju riječi  Kvarnera i Dalmacije.
 
 

III - CILJEVI OSNIVANJA, POSLOVI I DJELATNOSTI
 

ČLANAK 5.

Sindikat je samostalan u svom radu i djeluje neovisno od državnih tijela, poslodavca i njihovih udruga, poslovodstva stranaka i drugih organizacija. Sindikat na području svog djelovanja:

1. zastupa  i štiti sindikalna prava i slobode članova,
2. Potiče i prati razvitak procesa restrukturiranja gospodarstva,
3. Usklađuje gospodarske i socijalne interese članova i potiče donošenje
    mjera za što skladniji i gospodarski i socijalni razvitak,
4. Usklađuje interese i sudjeluje u aktivnoj politici tržišta rada, zapošljavanja
    i radno - socijalne sigurnosti
5. Pregovara i zaključuje kolektivne ugovore odnosno daje pregovaračka
    ovlaštenja,
6. Zastupa i organizira  pravilnu pomoć članovima sindikata u zaštiti
    pojedinačnih i kolektivnih prava članova iz zakona i kolektivnih
    ugovora.
7. prati, usklađuje i inicira ostvarivanje komunalnih i drugih specifičnih
    interesa članova iz područja skrbi o djeci, zaštite okoliša, kulture i drugih
    javnih djelatnosti  te drugih zajedničkih interesa članova.
 
 

ČLANAK 6.

Radi ostvarivanja sredstava potrebnih za ostvarenje ciljeva i svrhe osnivanja. Sindikat, pored poslova iz prethodnog članka ovog Statuta, može osnivati sindikalna poduzeća i zadruge te poduzimati druge poduzetničke aktivnosti od interesa za članstvo.
 
 

IV -  ČLANSTVO U SINDIKATU
 

ČLANAK 7.

Članstvo u Sindikatu je dobrovoljno. Radnici , umirovljenici i nezaposleni učlanjuju se u sindikat bez obzira na nacionalnu, političku ili vjersku pripadnost, odnosno uvjerenje, potpisom pristupne izjave. Učlanjenjem u Sindikat, član dobiva člansku iskaznicu.

ČLANAK 8.

Članovi ostvaruju svoja prava i dužnosti pojedinačno ili zajednički s drugim članovima. U sindikatu član ostvaruje pravo na:


- zaštitu zakonskih interesa u slučajeva, odnosno viška radnika,

- zaštitu u slučajevima kršenja zakonskih prava maloljetnih radnika, žena, majki i invalida.

- zaštitu u slučajevima kršenja zakonskih prava iz kolektivnih ugovora i drugih    akata koji uređuju njihov položaj.

- besplatnu pravnu pomoć u sporovima iz radnih odnosa,

- pomoć iz štrajkačkih fondova u slučaju štrajka na osnovi pravilnika i
  kriterija,

- zaštitu ako je zbog sindikalnog rada bio postavljen u neravnopravan odnosno
   nepovoljan položaj.

- sindikalno organizirane pogodnosti u trgovinskim ili drugim organizacijama,

- suradnju kod oblikovanja, prihvaćanja i utvrđivanja sindikalne politike
  s prijedlozima i inicijativama,

- odgovore na svoje inicijative i prijedloge, naslovljene na organe Sindikata,

- djelovanje u udrugama i organima Sindikata na svim razinama organiziranosti

- da bude izabran i da bira u organe Sindikata na svim nivoima organiziranosti,

- druga dogovorena prava i pogodnosti koja proizlaze iz članstva.

Za prava koja zahtijevaju materijalnu podlogu, u sindikatu se po potrebi
formiraju posebni fondovi.

ČLANAK 9.

  Članovi sindikata su dužni:

- Raditi i djelovati u skladu s programskim i statutarnim aktima,

- plaćati članarinu

- aktivno se opredjeljivati i učestvovati u oblicima sindikalnog djelovanja.
 
 

 ČLANAK 10.

″Članstvo u sindikatu prestaje:

-          svojevoljnim istupanjem člana uz pisanu izjavu da više ne želi biti član Sindikata – istupanje iz članstva

-          ako bez valjanog razloga tri mjeseca uzastopno ne plati članarinu – brisanjem iz članstva

-          ako je odlukom nadležnog tijela isključen iz članstva Sindikata – isključenje.

Član koji istupa iz članstva dužan je zajedno s pisanom izjavom o istupanju sindikalnoj podružnici društva, ustanove, predati člansku iskaznicu.″


  članak 10.a

″Člana Sindikata iz članstva može isključiti  Predsjednik Sindikata, ako

-          odbije sudjelovati ili ometa akcije koje provodi Sindikat

-          svojim ponašanjem krši odluke i pravila Sindikata, programska načela i ciljeve Sindikata i narušava njegov ugled.

Odluka o isključenju iz članstva dostavlja se članu i članovima Predsjedništva u pisanom obliku.

Protiv odluke o isključenju član ima pravo žalbe Predsjedništvu Sindikata u roku od osam dana od dana primitka pisane odluke.

Predsjedništvo Sindikata dužno je donijeti odluku o žalbi u roku od  30 dana od primitka žalbe.

Odluka Predsjedništva Sindikata je konačna.

Do konačnosti odluke o isključenju prava i obveze člana miruju.″

V - OBLICI ORGANIZIRANJA

1. Uredi Sindikata

ČLANAK 11.

Unutar sindikata, kao teritorijalni organizacijski oblici, organiziraju se uredi Sindikata
koji se ustrojavaju posebnom odlukom Predsjedništva.
Radom ureda rukovodi voditelj ureda.
Ured sindikata operativno provodi, programom i Statutom Sindikata, utvrđene aktivnosti i organizira izvršavanje slijedećih poslova na svom području:
 

- neposredno izvršava zadaće Sindikata utvrđene člankom 5 ovog Statuta,

- predstavlja i zastupa interese članstva pred tijelima lokalne samouprave i poslodavaca, u skladu s ovim Statutom i odlukama središnjeg organa Sindikata,

- provodi odluke i zaključke organe Sindikata,

- sindikalno organizira članove koji se ne mogu organizirati u sindikat u svojim društvima i ustanovama,

- prati, usklađuje rad i pruža stručnu pomoć sindikalnim podružnicama društava, ustanova, odborima djelatnosti  i profesija, odnosno drugim oblicima sindikalnog organiziranja, stručnim savjetima i instrukcijama

- provodi obrazovanje i osposobljava za sindikalni rad,

- pruža besplatnu pravnu pomoć i zaštitu pojedinačnih i kolektivnih prava iz kolektivnih ugovora i zakona u svezi s radom i po osnovu rada te sindikalnih prava i sloboda članovima Sindikata na svom području,

- u skladu s uputama središnjih organa Sindikata, organizira, priprema i provodi na svom području sve mjere sindikalne borbe koje provodi Sindikat,
- obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom i drugim aktima središnjih organa Sindikata.


2.Funkcionalno organiziranje

ČLANAK 12.

Sindikalna podružnica je temeljni oblik organiziranja i djelovanja članova Sindikata funkcionalno organiziranih u odborima djelatnosti i profesija te drugim oblicima interesnog organiziranja i djelovanja. Organi sindikalne podružnice usklađuju interese, oblikuju zahtjeve  te daju inicijative  u svezi sa svim pitanjima koje se tiču ekonomskog, materijalnog i socijalnog položaja i drugih interesa članova. Prema poslovodstvu društva  odnosno ustanove nastupaju kao partner, samostalno u okviru ovlaštenja ili preko organa Sindikata na nivou teritorijalne i funkcionalne organiziranosti.
 

2.1 Sindikalna podružnica, ovlaštenja i zadaci
 
 

ČLANAK 12a.

Sindikalna  podružnica  društva, ustanove vodi brigu o svim pitanjima od značaja za pojedinog člana ili organizaciju Sindikata u cjelini, a osobito:

- Provodi odluke viših organa sindikata, te razmatra prijedloge akata koji se dostave u raspravi,

- donosi godišnji program rada

- zaključuje po ovlaštenju Sindikata, prati i nadzire provedbu kolektivnog ugovora na razini društva, ustanove,

- vodi brigu o učlanjenu novih članova,

- razmatra prijedloge akata društva  i informacije od značaja za ekonomski, gospodarski i socijalni položaj radnika,

- djeluje na promicanju sigurnosti rada i humanizacije radne i životne sredine.

- razvija uzajamnost i solidarnost među radnicima, vodi brigu o obračunu i naplati članarine te samostalno raspolaže svojim prihodima u okviru financijskog plana utvrđenog  u podružnici,

- organizira kulturne, sportske i druge aktivnosti,

- provodi različite oblike industrijskih akcija uključujući i štrajk u skladu sa zakonom i odlukama Sindikata,

- razmatra organizacijsko ustrojstvo Sindikata i provodi aktivnosti izbora organa podružnice i Sindikata,

- organizira i pomaže aktivnosti pojedinih skupina članova (žene, mladi, invalidi, umirovljenici).
 

ČLANAK 13.

Sindikalnu podružnicu konstituiraju članovi koji mogu biti povezani u sindikalne skupine. U društvu, ustanovi u kojoj se učlanilo u Sindikat najmanje deset članova osniva se sindikalna podružnica društva, ustanove.

Iznimno od prethodnog stavka, u društvima, ustanovama u kojima je broj zaposlenih ispod deset, sindikalna podružnica može se organizirati i kada je broj članova Sindikata manji od utvrđenog prethodnim stavkom.

Sindikalne podružnice društava, ustanova koje se osnivaju temeljem ovog statuta sudjeluju u platnom prometu u skladu sa zakonom i Pravilnikom o materijalno-financijskom poslovanju.

Sindikalna podružnica društva, može u zavodu za platni promet otvoriti svoj žiro račun preko kojeg će obavljati platni promet i cjelokupno materijalno poslovanje, a na osnovi pravne osobnosti Sindikata.

U slučaju sumnje u raspolaganje sredstvima na žiro računu podružnice protivno Pravilniku o  financijsko-materijalnom poslovanju, predsjednik Sindikata ima pravo zabraniti raspolaganje sredstvima do završetka kontrole i nalaza Nadzornog odbora ili revizora kojeg odredi Predsjednik Sindikata. Podružnica je dužna svu dokumentaciju o financijsko materijalnom poslovanju staviti na uvid Nadzornom odboru ili revizoru kojeg odredi Predsjednik Sindikata.

Sindikalna podružnica  ima svoj pečat koji iznad znaka Sindikata sadrži naziv Sindikalne podružnice društva, ustanove, a ispod znaka naznaku mjesta središta.
 


 

ČLANAK 13a.

Članovi Sindikata povezuju se i organiziraju po odborima  djelatnosti i profesija.
Odbori djelatnosti i profesija nastupaju u slučajevima kada Sindikat nastupa  na nacionalnoj razini u kojemu slučaju odbor predstavlja predsjednik odbora.
Odluku o organiziranju  odbora djelatnosti i profesija donosi Predsjedništvo Sindikata kada ocjeni da su se za to stekli uvjeti.
Odbor djelatnosti i profesija sačinjavaju sindikalni povjerenici ili predstavnici iz svih sindikalnih podružnica iz određene djelatnosti odnosno profesije, koji između sebe biraju predsjednika odbora na konstituirajućoj sjednici odbora.
Odbor djelatnosti i profesija može imati svoj pečat, koji je okruglog oblika  i istih dimenzija kao i pečat Sindikata, a sadrži tekst pečata Sindikata i naziv Odbora djelatnosti, profesija.
Odbori djelatnosti i profesija donose Pravilnik o svom radnom načinu financiranja, uz suglasnost Predsjedništva Sindikata.

ČLANAK 14.

Organi sindikalne podružnice društva ustanove su:
 

- SKUPŠTINA
- IZVRŠNI ODBOR
- PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA
- NADZORNI ODBOR

ČLANAK 15.

 Skupštinu sindikalne  podružnice čine svi članovi Sindikata u društvu, ustanovi ili njihovi neposredno birani predstavnici, ovisno o veličini sindikalne podružnice društva, ustanove, o čemu odluku donosi Izvršni odbor Sindikalne podružnice. Skupštinu Sindikalne podružnice saziva Izvršni odbor sindikalne podružnice najmanje jednom godišnje.
Skupština sindikalne podružnice je najviši organ podružnice i obavlja naročito slijedeće poslove:
 

- razmatra izvještaj o radu Izvršnog i Nadzornog odbora i blagajnički izvještaj
- bira članove Izvršnog odbora
- donosi program rada podružnice u skladu s aktima i programskim usmjerenjima Sindikata
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i aktima Sindikata


ČLANAK 16.

Članove Izvršnog odbora sindikalne podružnice bira Skupština u pravilu javnim glasovanjem, osim u slučaju kada Skupština donese odluku o tajnom glasovanju. Predsjednika Izvršnog odbora sindikalne podružnice bira neposredno Skupština. Predsjednik Izvršnog odbora ujedno je i Glavni sindikalni povjerenik.
Izvršni odbor osobito:
 

- provodi zaključke i odluke skupštine sindikalne podružnice i viših organa Sindikata

- zauzima stavove o pitanjima o kojima će raspravljati i odlučivati na sjednicama Viših organa       Sindikata,

- predlaže program rada i djelovanja podružnice i podnosi ga Skupštini sindikalne podružnice na usvajanje,

- autonomno ocjenjuje problematiku koja se odnosi na položaj članova i njihovih interesa u društvu, ustanovi i ako nije rješiva unutar društva, odnosno ustanove, rješavanje prenosi na više
organe Sindikata,

- Obavlja i druge poslove koji ovim Statutom nisu Stavljeni u nadležnost nekog drugog organa sindikalne podružnice.


Najmanje jedanput godišnje, ali obavezno prije zaključivanja kolektivnog ugovora, Izvršni odbor saziva Skupštinu sindikalne podružnice, koja razmatra aktivnosti Izvršnog odbora sindikalne podružnice društva, ustanove, ocjenjuje rad i uspješnost predsjednika Izvršnog, kao i rad Sindikata. Predsjednik Izvršnog odbora provodi odluke i zaključke organa sindikalne podružnice, a za svoj rad odgovoran je Skupštini i Izvršnom odboru sindikalne podružnice kao i Višim organima Sindikata.

ČLANAK 16a.

Nadzorni odbor bira Skupština sindikalne podružnice. Nadzorni odbor ima najmanje 3 člana. Članovi odbora između sebe biraju predsjednika odbora na prvoj konstituirajućoj sjednici.
 
 

ČLANAK 16b.

Za više sindikalnih podružnica osnovanih u društvima koja djeluju u okviru jednog poslovnog sistema ili na određenom području, odlukom Predsjedništva Sindikata može se osnovati:

-          Sindikalna podružnica na nivou poslovnog sistema, u kojem slučaju su članovi te podružnice svi članovi sindikalnih podružnica za koje je osnovana ili

-          Koordinacija sindikalnih podružnica, koju čine  sindikalni povjerenici sindikalnih podružnica koje djeluju u tom poslovnom sistemu ili na određenom području.

Sindikalne podružnice mogu svoja ovlaštenja prenijeti na sindikalnu podružnicu osnovanu na nivou poslovnog sistema.
Skupštinu sindikalne podružnice iz st. 1. al.1 ovog članka čine svi članovi izvršnih odbora sindikalnih podružnica koje su je osnovale.

Izvršni odbor i predsjednika Izvršnog odbora sindikalne podružnice iz st. 1. al.1 ovog članka bira Skupština iz prethodnog stavka.
 
 Koordinaciju  sindikalnih podružnica iz st.1.al.2. ovog članka vodi koordinator kojeg imenuje   Predsjednik Sindikata na vrijeme od  četiri godine.

Koordinator je po funkciji član Skupštine Sindikata.

Koordinator može biti razriješen i prije prestanka mandata odlukom Predsjednika Sindikata u slučajevima iz članka 16.c st.2

ČLANAK 16c.

Mandat članova svih organa sindikalne podružnice, kao i Predsjednika Izvršnog odbora traje 4 godine, s mogućnošću neograničenog ponavljanja mandata.

Osobe iz prethodnog stavka  mogu biti opozvane i prije isteka mandata ako:

-          ne sudjeluju aktivno u radu  tijela čiji su članovi, odnosno ne obavljaju svoju funkciju u skladu s aktima Sindikata

-     ne štite interese članova Sindikata

-          grubo krše odredbe Statuta i drugih programskih akata i odluka Sindikata.

Zahtjev za opoziv može podnijeti pojedini član ili grupa članova podružnice, a dostavlja se u pisanom obliku Izvršnom odboru, koji je dužan odlučiti o zahtjevu u roku od 30 dana, i obavijestiti podnositelja zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva ima pravo u roku od 8 dana protiv odluke izjaviti žalbu o kojoj odlučuje Predsjednik Sindikata. Odluka Predsjednika Sindikata je konačna.

Iznimno od prethodnih stavaka, u slučaju grubog kršenja obveza te nanošenja štete ugledu ili imovini Sindikata Predsjednik Sindikata može privremeno suspendirati pojedinog člana Izvršnog odbora ili cijeli Izvršni odbor, odnosno Sindikalnog povjerenika, na vrijeme koje ne može biti duže od 60 dana.

Za vrijeme suspenzije iz prethodnog stavka podružnicu je ovlašten voditi Predsjednik Sindikata neposredno ili po njemu ovlaštena osoba.

Protiv odluke o suspenziji može se u roku od  3 dana izjaviti žalba  Predsjedništvu Sindikata, koja ne odgađa odluku o suspenziji. Odluka Predsjedništva Sindikata je  konačna.

O suspenziji nakon isteka roka iz st. 5. ovog članka odlučuje Predsjedništvo Sindikata, u kojem slučaju suspenzija traje do izbora novog člana Izvršnog odbora ili povjerenika.

Članak 16. d

Sindikalna podružnica u pravilu prestaje s radom kada se broj članova smanji ispod broja utvrđenog ovim Statutom.

Sindikalna podružnica prestaje s radom:

-          u slučaju prestanka  društva, ustanove

-          u slučaju udruživanja dviju ili više podružnica.

Odluku o prestanku podružnice donosi Predsjednik Sindikata.

Iznimno od prethodnih stavaka, Predsjedništvo Sindikata ovlašteno je donijeti odluku o prestanku podružnice i u drugim slučajevima kada to ocijeni potrebnim.

U slučaju prestanka postojanja sindikalne podružnice, imovinu u cijelosti preuzima  Sindikat osim u slučaju udruživanja podružnica.

VI ORGANI UPRAVLJANJA I NAČIN ODLUČIVANJA

ČLANAK 17.

ORGANI UPRAVLJANJA u Sindikatu jesu:
 

1. SKUPŠTINA
2. PREDJEDNIŠTVO
3. NADZORNI ODBOR


ČLANAK 18.

SKUPŠTINU SINDIKATA sačinjavaju predsjednici izvršnih odbora sindikalnih podružnica organiziranih u Sindikat.

Skupština:

- prihvaća program i smjernice za njegovo ostvarivanje
- donosi Statut, kao i njegove izmjene i dopune,
- bira Predsjednika Sindikata Istre i Kvarnera, predsjedništvo i nadzorni odbor.
- odlučuje  o povezivanju Sindikata s drugim sindikalnim i radničkim organizacijama,
- donosi poslovnik o svom radu


Redovna Skupština održava se najmanje jedanput godišnje, a na temelju odluke Predsjedništva može se, prema potrebi, sazvati i izvanredna Skupština.
 
 

ČLANAK 19.

PREDSJEDNIŠTVO SINDIKATA je izvršni organ koji za svoj rad odgovara Skupštini i članstvu.

Predsjedništvo Sindikata konstituira Skupština svojom odlukom.

Predsjedništvo broji 9 članova, s time da u sastav Predsjedništva ulazi po funkciji, od Skupštine neposredno izabrani Predsjednik Sindikata.

Predsjedništvo na svojoj prvoj sjednici, između članova Predsjedništva, bira jednog potpredsjednika, koji zamjenjuje Predsjednika u slučaju njegove dulje spriječenosti u obavljanju funkcije.

Predsjedništvo Sindikata  može valjano odlučivati ukoliko je na sjednici prisutna natpolovična većina članova. Predsjedništvo odluke donosi većinom glasova  prisutnih članova.

ČLANAK 20.

Predsjedništvo Sindikata osobito:
 

- priprema i provodi odluke skupštine i samostalno donosi odluke u skladu sa Statutom,
- organizira materijalno-financijsko poslovanje u Sindikatu,
- organizira informativnu djelatnost te kontakte s javnošću, obavještava članstvo i  javnost o
  svome radu  putem glasila Sindikata, javih medija i  na duge načine,
- donosi odluku o provođenju referenduma na svim razinama organiziranja,
- surađuje s drugim sindikalnim udrugama u svezi s provođenjem aktivnosti od zajedničkog interesa,
- donosi odluke o formiranju sindikalnih fondova,
- donosi Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju,
- donosi odluku o štrajku,
- donosi odluku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Sindikata,
- donosi odluku o osnivanju poduzeća i drugih oblika radne i poslovne organiziranosti za
ostvarenje sindikalnih interesa,
- imenuje svoja radna tijela (stalna i povremena),
- obavlja i druge poslove što joj ih u nadležnost svojim odlukama stavi Skupština kao i druge poslove koji ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost drugog organa.


ČLANAK 21.

NADZORNI ODBOR ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština Sindikata.
Nadzorni odbor nadzire dogovorenu potrošnju sredstava sindikalne članarine i ostalih prihoda
te zakonitost i ekonomičnost materijalno-financijskog poslovanja u Sindikatu i o tome podnosu izvještaj skupštini jednom godišnje.
 
 

ČLANAK 22.

Mandat članova Skupštine, mandat Predsjednika i ostalih članova Predsjedništva te Nadzornog odbora traje 4 godine. Mogućnost ponavljanja mandata je neograničena.
 

ČLANAK 23.

Rad Skupštine, Predsjedništva i drugih organa Sindikata su pravovaljani, ako je prisutna većina članova. Odlika je pravovaljana ako se za njeno donošenje izjasnilo više od polovice prisutnih članova, osim ako se odluka donosi konsenzusom.
 
 

ČLANAK 24.

Predsjedništvo obvezatno odlučuje konsenzusom o prihvaćanju Pravilnika o financijsko-materijalnom poslovanju Sindikata.

Ako se pri odlučivanju o prihvaćanju Pravilnika iz prethodnog stavka ne postigne konsenzus, glasovanje se ponavlja, ako se ni u ponovljenom glasovanju ne postigne konsenzus, o prihvaćanju Pravilnika odlučuje Skupština natpolovičnom većinom glasova.
 
 

ČLANAK 25.

Odluke u Sindikatu, njegovim organima i organizacijskim oblicima u pravilu se donose javnim glasovanjem, osim u slučajevima u kojima je ovim Statutom utvrđeno da se odluke donose tajnim glasovanjem.
Svaki član organa ima pravo predlagati tajno glasovanjem.
Odluka o tajnom glasovanju donosi se natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

VII - ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

ČLANAK 26.

Sindikat zastupa i predstavlja Predsjednik Sindikata.
Pored zastupanja i predstavljanja Predsjednik:

- predsjedava Skupštini te saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništava,
- provodi politiku sindikata
- obavlja stručne poslove na izvršavanju zadaća Sindikata
- organizira rad i rukovodi Stručnom službom Sindikata,
- obavlja ostale poslove u skladu s ovim Statutom i aktima Skupštine i Predsjedništva.


VIII - NAČIN DJELOVANJA SINDIKATA
- KOLEKTIVNI UGOVORI I INDUSTRIJSKE AKCIJE

Kolektivni ugovori

ČLANAK 27.

Kolektivne ugovore za područje županije, grada ili općine sklapa Predsjedništvo Sindikata.

Za sklapanje, izmjenu, obnovu ili raskid kolektivnog ugovora na nivou trgovačkog društva odnosno ustanove Sindikat može dati ovlaštenje svom predstavniku.
 

Industrijske akcije
 

ČLANAK 28.

U slučaju da se kolektivni spor ne može riješiti mirnim putem, poduzimaju se aktivnosti za
organiziranje najprikladnijeg oblika industrijske akcije.

Odluku o poduzimanju industrijske akcije može donijeti predsjedništvo Sindikata u slučajevima kad to ocijeni svrsishodnim, a osobito u slučajevima:
 

- neispunjavanja odredaba kolektivnog ugovora i prilikom pregovora oko sklapanja kolektivnog ugovora,

- kršenja  demokratskih, sindikalnih i ljudskih prava člana sindikata ili zbog narušavanja sindikalnih sloboda,

- potrebe zaštite i promicanja gospodarskih radnih i socijalnih interesa svog članstva.
 

ČLANAK 29.

Odluka o pokretanju industrijskih akcija ili organiziranja općeg štrajka donosi se sukladno važećim zakonskim propisima.
Prilikom organiziranja štrajka moraju se poštivati uvjeti propisani zakonom koji su pretpostavka za zakonitost štrajka.
 

ČLANAK 30.

Odluku o općem štrajku na nivou Republike Hrvatske, županije, grada ili općine donosi Predsjedništvo Sindikata, a odluku o štrajku kod poslodavaca donosi Izvršni odbor sindikalne podružnice trgovačkog društva odnosno ustanove, uz prethodnu suglasnost Predsjedništva Sindikata.

ČLANAK 31.

Materijalno-financijsko poslovanje Sindikata uređuje se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju kojeg donosi Predsjedništvo u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Sindikat ostvaruje sredstva od:

- članarine,
- dotacija,
- priloga i darova,
- prihoda ostvarenih od obavljanja gospodarskih i drugih djelatnosti,
- prihoda od imovinskih prava,
- prihoda iz drugih izvora  u skladu s pozitivnim propisima, ovim Statutom i Pravilnikom o materijalno-financijskom poslovanju.


ČLANAK 32.

Članarina u Sindikatu  je jedinstvena i plaća se od brutto plaće ili drugih primanja člana.
Visina članarine i njeno kolanje određuje se posebnom odlukom koju donosi Predsjedništvo.
Potrošnja članarine mora biti prvenstveno namijenjena financiranju sindikalne nezavisnosti i moći, te solidarnosti i uzajamnosti

Privremeno nezaposleni članovi koji nemaju novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne plaćaju članarinu za vrijeme dok te okolnosti traju.
 

ČLANAK 33.


U slučaju prestanka rada sindikalne podružnice društva, ustanove, njezina imovina postaje imovinom Sindikata.
 

ČLANAK 34.

Sindikat može za ostvarenje svojih zadataka osnivati namjenske fondove, sindikalne fondove, sindikalne štedionice i kreditne zadruge te druge oblike gospodarskih i drugih djelatnosti.
 

ČLANAK 35.

Organi na svim nivoima organiziranosti moraju najmanje jednom godišnje  upoznati članove s plaćanjem članarine i njezinom potrošnjom.
 

X - ZAŠTITA SINDIKALNOG RADNIKA

ČLANAK 36.

Članovi Sindikata ostvaruju svoja prava  i obveze na svim nivoima teritorijalne, granske, ili druge organiziranosti.
Organi i organizacijski dijelovi Sindikata  moraju zaštiti radnu i osobnu nepovredivost sindikalnih radnika.

Načini zaštite jesu:
 

- nepovredivost  za vrijeme i nakon obavljanja funkcije u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i aktima društva, ustanove,
- besplatna pravna pomoć kod sporova koji nastanu u svezi s obavljanjem sindikalnih zadataka,
- novčana pomoć u skladu s pravilnikom,
- solidarni oblici pritiska za zaštitu sindikalnih radnika (štrajkovi, protesti, bojkoti).

XI - INFORMIRANJE


ČLANAK 37.

Radi što potpunijeg informiranja  između sindikalne podružnice društva, ustanove i organa Sindikata utvrđuje se obveza uzajamnog informiranja razmjenom materijala, međusobnim dogovorima, davanjem obavijesti o vođenim raspravama, upućivanjem prijedloga, zahtijeva, objavom značajnih odluka ili priopćavanjem drugim pogodnim oblicima informiranja.
 
 

XII -  STRUČNA SLUŽBA
 
 

ČLANAK 38.

Za obavljanje stručnih administrativno-tehničkih i drugih poslova za organe Sindikata osniva se jedinstvena Stručna služba Sindikata.
Svi radnici koji obavljaju određene dužnosti  i zadaće u Stručnoj službi zasnivaju radni odnos u Sindikatu, gdje ostvaruju sva prava i obveze iz radnog odnosa temeljem ugovora o međusobnim odnosima zaključenim između radnika Stručne službe i Predsjedništva Sindikata.

U jedinstvenoj Stručnoj službi radni odnos zasnivaju i profesionalni nositelji funkcija.
Odluku o organizaciji i  sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Sindikata donosi Predsjedništvo Sindikata.
 

XIII - PRESTANAK RADA SINDIKATA ISTRE I KVARNERA
 
 

ČLANAK 39.

Sindikat prestaje s radom na način i uz uvjete predviđene Zakonom  ili odlukom Skupštine.
 

Odlukom Skupštine kojom se utvrđuje  prestanak rada, odlučuje se i o imovini sindikata, kao i o svim drugim pitanjima u svezi s prestankom rada u skladu s Zakonom.

Skupština Sindikata odlukom iz prethodnog stavka može odlučiti da se preostala imovina daruje nekoj od humanitarnih udruga.
 

XIV - PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
 
 

ČLANAK 40.

Autentično tumačenje ovog Statuta daje Predsjedništvo Sindikata
 
 
  Predsjednik

Bruno Bulić