Dopuna Statuta 16.ožujka 2018

SINDIKAT ISTRE, KVARNERA                                                                  
I DALMACIJE
Skupština Sindikata

Broj: 01-S01/2/2018

Pazin, 16.03.2018.

Na temelju članka 18. Statuta Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Skupština Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije dana 16.03.2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U

o dopuni Statuta Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije

Članak 1.

U članku 22. Statuta Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije (dalje u tekstu: Statut) dodaje se novi stavak koji glasi:

″U svim slučajevima i u svim tijelima kada do prestanka funkcije dođe prije kraja mandata, nova osoba bira se samo na rok do završetka redovnog mandata prethodnika.“

Članak 2.

Iza članka 22. Dodaje se novi čanak 22.a koji glasi:

„Članak 22.a

Kandidati za Predsjednika Sindikata, članove Predsjedništva i Nadzornog odbora moraju imati podršku najmanje jedne sindikalne podružnice.

Sindikalna podružnica može za prethodno navedene funkcije kandidirati najviše jednog kandidata.“

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta koje nisu izmijenjene ovom odlukom ostaju i dalje na snazi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada se i primjenjuje.

Članak 4.

Ovlašćuje se Predsjedništvo Sindikata da izradi pročišćeni tekst Statuta.

Predsjednik

Bruno Bulić