POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR U JADRAN d.d. CRIKVENICA

Dana 04.04.2023. godine, između sindikata i poslodavca Jadran d.d. Crikvenica potpisan je novi kolektivni ugovor.
Potpisom kolektivnog ugovora unaprijeđena su materijalna prava zaposlenika čime je nastavljen kontinuitet u posljednjih nekoliko godina.
Ovim ugovorom osigurano je sljedeće:
- s 01.05.2023. povećanje osnovice za obračun plaće za 13%, odnosno na iznos od 510,67 eura.
- povećanje koeficijenata radnih mjesta u visini od 8% pa sve do iznad 20% za deficitarna zanimanja
- povećanje naknade za topli obrok sa sadašnjih 2,25 na 2,65 eura po danu.
Isto tako kroz potpisani Sporazum je definirano:
- isplata nagrade za radne rezultate, svim radnicima koji budu u radnom odnosu na datum 10.ožujka 2023., u iznosu od 66,37 eura
- isplata dara u naravi, svim radnicima koji budu u radnom odnosu na dan 01.04.2023, u iznosu od 132,73 eura
- isplata regresa za godišnji odmor, svim radnicima, u iznosu od 6,64 eura po danu, isplata će se vršiti u listopadu.
Radnicima koji su u stalnom radnom odnosu isplatiti će se regres za sve dane godišnjeg odmora na koje imaju pravo. Sezonskim radnicima isplatiti će se za dane godišnjeg odmora koje steknu do 31.10.2023, a regres za eventualno preostale dane do prestanka radnog odnosa, isplatiti će se po prestanku radnog odnosa.
- isplata božićnice, svim radnicima koji budu u radnom odnosu na datum 22.12.2023., u iznosu od 400 eura. Sezonskim radnicima isplatiti će se razmjerni dio sukladno trajanju radnog odnosa, pod uvjetom da su minimalno 3 mjeseca u radnom odnosu
- isplata nagrade za domicilne radnike u iznosu od 300 eura za stalne radnike i razmjerni dio za sezonske radnike sukladno trajanju radnog odnosa, uz uvjet da su minimalno 3 mjeseca u radnom odnosu
- isplata nagrade za ostvarene rezultate svim radnicima (osim Upravi društva), koji ostvare pun fond sati, uključujući i radnike koji pretrpe ozljedu na radu pa iz tog razloga nisu mogli ostvariti pun fond sati, u mjesecima lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu u iznosu od 150 eura za lipanj i kolovoz, 200 eura za srpanj i 100 eura za rujan.
Ugovorena prava za ovu godinu jesu značajna no cilj nam je i dalje raditi na njihovom povećanju te da dobrim dijelom i prava iz Sporazuma postanu dijelom kolektivnog ugovora.
Ono što nas,između svega ostalog, iznimno veseli jest da su i ove godine prepoznate kvalitete domicilnih radnika i da se išlo u smjeru dodatnih nagrađivanja upravo njih.
U SIKD smatramo da je isključivo ovakav način, kroz povećanje materijalnih prava, jedina garancija za osiguravanje dovoljnog broja kvalitetne radne snage koja će činiti razliku u kvalitete pružene usluge i na tome ćemo ustrajati i dalje.
Jadran