MIŠLJENJE O PROVEDBI ODLUKE NACIONALNOG STOŽERA, TE MOGUĆIM POSLJEDICAMA

 

 
 
Nacionalni   stožer   civilne   zaštite   donio   je   mjere   o   široj   primjeni   Covid potvrda   i   to:   za   sve   dužnosnike,   državne   službenike   i   namještenike, službenike   i   namještenike   u   javnim   službama,   u   lokalnoj   i   područnoj (regionalnoj) samoupravi, te na zaposlenike trgovačkih društava i ustanova čiji su osnivači RH ili jedinice lokalne i regionalne (područne samouprave ili RH, odnosno jedinice lokalne i područne samouprave u njima imaju većinski udio. Svi radnici koji nisu cijepljeni protiv virusa SARS-CoV-2, odnosno nisu preboljele   bolest   COVID-19,   odnosno   koji   ne   posjeduju   digitalne   COVID potvrde ili druge odgovarajuće potvrde u skladu sa Odlukom Nacionalnog stožera Civilne  zaštite, prema navedenoj  Odluci dužne su  se testirati  na virus   SARS-CoV-2   prije   dolaska   na   posao   i   to   najmanje   2   puta   tjedno. Odluka Stožera počinje se primjenjivati od 16.11.2021. godine. Ne ulazeći u polemiku u ovom momentu, da li je takva Odluka u skladu sa Ustavom RH te da li ima zakonskih osnova za donošenje takvih odluka; da li se radi o ugrožavanju ljudskih prava, te diskriminacije i segregacije građana obzirom da će to ovisiti o odluci Ustavnog suda, a ni sami stručnjaci kako iz ustavnog tako i radnog prava ne daju sigurna pravna tumačenja, namjera nam je članove Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije upozoriti o proceduri. Posebno iz razloga što Odluka Stožera ima učinke na ostvarenje prava na rad. Smatramo potrebnim naglasiti da je Ustavni sud RH do sada uglavnom potvrđivao odluke Stožera. Ukratko, do  donošenja odluke Ustavnog suda,  prema odluci Nacionalnog stožera   radnik   koji   ne   posjeduje   valjanu   Covid-potvrdu   i   koji   se   odbije testirati, neće moći pristupiti svom radnom mjestu. Moguće posljedice ne pristupanja radnika svom radnom mjestu mogu biti slijedeće:
- usmena opomena od strane poslodavca
- pisano upozorenje o mogućem otkazivanju Ugovora o radu
- otkaz Ugovora o radu.
U slučaju pisanog upozorenja o mogućem otkazu predlažemo da radnik izjavi zahtjev za zaštitu prava u roku od 15 dana od prijema istog. Prije otkazivanja Ugovora o radu radniku, poslodavac se mora savjetovati sa Radničkim vijećem ili sindikalnim povjerenikom s ovlastima Radničkog vijeća. Protiv eventualne odluke o otkazu radnik može izjaviti poslodavcu zahtjev za zaštitu  prava najkasnije u roku  od  15  dana  od  primitka  odluke. Ukoliko radnik u tom roku ne izjavi zahtjev za zaštitu prava gubi pravo tražiti zaštitu u sudskom postupku.
Do tada, smatramo potrebnim osigurati dokaze da se radnik (svakog radnog dana) javio na rad te da mu je taj rad poslodavac onemogućio. Taj dokaz može se osigurati na način da se tom prigodom sastavi pisana bilješka koju bi potpisala  ovlaštena   osoba   poslodavca    i radnik, kao i   da se osigura nazočnost   svjedoka   koji  bi  u slučaju  da ovlaštena  osoba  odbije svojim potpisom potvrditi zabranu, potpisali bilješku i time potvrdili da se radnik javio na rad i da mu je poslodavac onemogućio rad. Upućujemo   naše članove koji eventualno dobiju odluku poslodavca kojom se odlučuje o njihovim pravima iz radnog odnosa da se odmah jave svom sindikalnom   povjereniku   odnosno   voditelju   ureda   radi   organiziranja besplatne pravne pomoći putem naše stručne službe. Ishod radnog spora zbog poništenja eventualnog otkaza ugovora o radu po ovoj osnovi nije moguće sa sigurnošću prognozirati u ovom trenutku, ali će Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije svojim članovima pružiti svu stručnu i pravnu pomoć kako u postupku pred poslodavcem tako i u eventualnom sudskom postupku. U prilogu ovog teksta vam prilažemo Obrazac (bilješku) koji ćete ispuniti na licu mjesta, po potrebi svakog radnog dana. 
 
U Puli, 16. studenog 2021. 
 
Predsjednica Marina Cvitić, v.r.
 
 

Produžen Ugovor o poslovnoj suradnji Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije sa Lječilištem Istarske Toplice

istarske toplice 102

Produženim ugovorom o poslovnoj suradnji između Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije sa lječilištem Istarske toplice članovi SIKD-e i članovi njihovih obitelji ostvaruju sljedeće pogodnosti:

- 10% popusta na redovnu cijenu smještaja u objektima Mirna i SV. Stjepan na bazi polupansiona za boravke od 1-3 noći

- 20% popusta na redovnu cijenu smještaja u objektima Mirna i SV. Stjepan na bazi polupansiona za boravke od 4-10 noći

- 30% popusta na redovnu cijenu smještaja u objektima Mirna i SV. Stjepan na bazi polupansiona za boravke od 11 noći i više

- besplatno kupanje u termalnom bazenu te u bazenu u wellnes centru za sve goste u smještaju

- 20% popusta na termalni bazeni bazen u wellnes centru za osobe koje nisu na smještaju

- 10% popusta na sve usluge fizikalne terapije (osim masaža)

- 10% popusta na usluge tretmana ljepote

- mogućnost korištenja uputnica HZZO (ukoliko se nastavi Ugovor sa HZZO-e) i Croatia zdravstvenog osiguranja za fizikalnu terapiju 

Radnicima Aminessa (ex. Lagune Novigrad) Božićnica, regres za GO, dar u naravi….

 
 
aminesNakon što se tijekom ljetnih mjeseci isplatio dodatak na plaću, odnosno nagrade radnicima Aminessa u visini od 5.000,00 kuna, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije dogovorio je sa Upravom dodatna materijalna primanja do konca godine.
Sa plaćom za listopad svim radnicima (stalnim i sezonskim) isplatiti će se regres za godišnji odmor u visini od 60,00 kuna bruto po danu GO.
Radnicima na neodređeno vrijeme, stalnim sezonskim radnicima i radnicima na određeno vrijeme koji su u radnom odnosu bili 10 mjeseci ili duže isplatiti će se Božićnica u maksimalno neoporezivom iznosu od 3.000,00 kuna.
Sezonskim radnicima koji su u radnom odnosu na dan 30.11.2021. godine, a radili su više od 6 mjesece isplatiti će se razmjerni dio božićnice. 
Pravo na dar u naravi u maksimalno neoporezivom iznosu od 600,00 kuna pripada svim stalnim radnicima i radnicima koji su u radnom odnosu na određeno vrijeme i radili su više od 10 mjeseci.
Naravno, radnici koji sukladno Kolektivnom ugovoru ostvaruju pravo na dar djetetu isti će također biti isplaćen do konca godine u iznosu od 600,00 kuna po djetetu.
Radnicima koji ostvaruju pravo na  jubilarnu nagradu, ista će se također isplatiti do konca godine po kriterijima iz Kolektivnog ugovora. 
 
Socijalni partneri ubrzo će započeti i nove pregovore o visini plaće za narednu godinu, kao i za dodatna materijalna prava.

Održana manifestacija "Dani hrvatskog turizma"

DANI TURIZMA

Marina Cvitić:
 
"Kako kod mladih ljudi stvoriti percepciju da su deficitarna zanimanja u turizmu privlačna. Tema je to o kojoj su govorili uvaženi gosti iz Ministarstva turizma, obrazovanja, gospodarstva, r rada i mirovinskog sustava, demografiju, znači najmjerodavniji. Kaže Ministar Fuks kako je potrebno učenicima već u osnovnoj školi promovirati atraktivnost tih turisitčkih zanimanja, objašnjavati im, govoriti sa njima.
Nije bilo mogućnosti postaviti pitanje, a pitala bi: Što bi trebali govoriti tim mladim ljudima da bi ih motivirali da se opredjele za ta deficitarna zanimanja kao što su kuhar, konobar ...? Npr. da će se zaposliti odmah kad završe obrazovanje na 3 - 4 mjeseca, ako budu imali sreće možda 6 mjeseci; da će raditi sezonski 10 ili više godina na određeno vrijeme prije nego postanu stalni zaposlenici; da je prosječna plaća u ovom sektoru 5.680,00 kuna, a u koji prosjek ulaze i plaće onih koji primaju preko 100.000 kuna; da je prosječna plaća u ovom sektoru 20% niža od prosjeka RH; da će u ljetnim mjesecima raditi po 10 do 12 sati, praznikom i blagdanima dok svi drugi uživaju, da će često raditi bez ijednog slobodnog dana možda i mjesec dana. Kako će od rada u 4 ili možda 6 mjeseci sa plaćom od 5 do 6.000 kuna preživjeti 12 mjeseci?
Da, rad u turizmu je veoma atraktivni i lijep, ali živjeti treba 12 mjeseci. Kako planirati obitelj? Odgovore na ta pitanja neka nam daju svi ti ministri i državni tajnici. Možda će ih sa svojim odgovorima uvjeriti i promijeniti njihovu percepciju privlačnosti rada u turizmu."

 

Potpisan Aneks KU Plave lagune 1.11. - 31.3

PLAVA LAGUNA

Na inicijativu Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije pokrenuti su pregovori o materijalnim pravima radnika Plave lagune kroz naredno razdoblje, a danas su isti i okončani potpisom Aneksa Kolektivnog ugovora za razdoblje od 1.11. do 31.3., a ugovoreno je:

-          Poslodavac će s plaćom za listopad isplatiti regres u iznosu 70,00 kuna bruto po danu za ostvareni godišnji odmor. Radnicima će se isplatiti regres na osnovi 20 dana godišnjeg odmora dok će se radnicima koji su ostvarili veći broj godišnjeg odmora od minimalnih 20 razlika isplatiti do konca 2021. godine. Radnicima s ugovorom na određeno isplatiti će se regres prema ostvarenim danima godišnjeg odmora sukladno važećem Zakonu o radu.

-          Poslodavac će s plaćom za listopad radniku isplatiti nagradu u iznosu 1.152,00 kune neto za ostvareni ukupni fond sati za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz i rujan. Radnicima koji nisu ostvarili ukupan fond sati, nagrada će se isplatiti u proporcionalnom iznosu.

-          Poslodavac će isplatiti božićnicu u maksimalno neoporezivom iznosu od 3.000,00 kuna radnicima kojima je radni odnos u tekućoj kalendarskoj godini trajao 12 mjeseci, dok će radnici sa kraćim trajanjem radnog odnosa, a ne kraćim od dva mjeseca, ostvariti pravo na proporcionalni iznos božićnice.

-          Poslodavac će radniku dodijeliti dar u naravi u maksimalno neoporezivom iznosu od 600,00 kuna.

-          Poslodavac će isplatiti dar djetetu sukladno čl. 103 Kolektivnog ugovora u maksimalno neoporezivom iznosu od 600,00.

-          Za vrijeme trajanja ovog Aneksa, radnici će, kada ne rade, a nakon isteka sati iz preraspodjele te korištenja dana godišnjeg odmora, ostvarivati pravo na naknadu plaće u visini 70% osnovne plaće uvećane za minuli rad.

-          Radnici će za 2022. godinu, za vrijeme trajanja ovog Aneksa Kolektivnog ugovora, ostvariti pravo na dane godišnjeg odmora sukladno važećem Kolektivnom ugovoru bez umanjivanja prava za radnike za mjesec kada primaju naknadu plaće. Isto tako, radnicima koji primaju naknadu plaće neće se evidentirati korištenje godišnjeg odmora u razdoblju kada primaju naknadu plaće, osim ako radnik izričito traži korištenje godišnjeg odmora u tom razdoblju.

Iako Aneksi za rad na jednostavnijim radnim mjestima nisu predmet pregovora i kolektivnog ugovora, sindikati su inzistirali da se isti više ne nude na potpis radnicima Plave lagune, već da radnik ostvaruje pravo na plaću iz svog Ugovora o radu bez obzira na mjesto rada na koje je raspoređen. Poslodavac je uvažio mišljenje sindikata, te je dao garanciju kako tu praksu neće koristiti u narednom razdoblju, osim za poslove čuvanja objekta gdje će s radnikom sklapati poseban Aneks ugovora o radu.

Nadamo se kako će nas sezona u 2022. godini, još više negoli prethodna, približiti 'normalnim' godinama te vjerujemo kako će istekom ovog Aneksa prestati i potreba za sklapanje Aneksa za bilo kakva umanjivanja prava radnika, odnosno da ćemo uskoro moći razgovarati i o trajnom povećanju materijalnih prava radnika Plave lagune.