Sandra Stanić - hotelska domaćica godine

SANDRA STANIĆ, sindikalna aktivistica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u Jadran d.d. Crikvenici dobitnica je nagrade za hotelsku domaćicu godine. Nagrada joj je uručena na Danima hrvatskog turizma koji se ove godine održavaju u Šibeniku.
Tako se Sandra pridružila ekipi priznatih i nagrađivanih članova SIKD-a, jer članovi SIKD-a nisu samo dobri sindikalni aktivisti, oni su i dobri radnici !!!
Ponosni smo na Sandru i čestitamo joj.
Bravo Sandra, zaslužila si!!!
Sandra Stanić

Radnicima Valamar Riviere i Imperial Riviere regres za godišnji odmor

Valamarr Imperial
Nakon što je sredinom rujna, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije pokrenuo inicijativu za pregovore o materijalnim pravima do konca godine uz napomenu za žurnim rješavanje 3 iznimno važnih pitanja, a to je nastavak programa Valamar/Imperial jamstva, programa jamstva 7,5K, te isplata regresa za godišnji odmor povrh zagarantiranih jamstva, Uprava Društva je usvojila, odnosno djelomično usvojila naše zahtjeve.
Naime, iz Valamara grupe odgovoreno je da će se Valamar jamstvo (5.650,00 neto) i Valamar Plus (7.500 kn neto) biti aktivni i nakon 30.09.2022. godine i to po definiranim kriterijima.
Da podsjetimo definirani kriteriji temeljem kojih radnik ostvaruje pravo na jamstvo od 5.650,00 kuna neto, odnosno za specijalistička zanimanja 7.500,00 prema sadašnjim pravilima su:
- da je radnik ostvario puni mjesečni fond sati za cijeli kalendarski mjesec, odnosno da nije koristio sate za preraspodjelu ili godišnji odmor duže od 5 dana odnosno 40 sati, a unutar tih 5 dana da nije bilo više od 2 dana bolovanju, te da nije dobio pisanu opomenu o kršenju radnih obveza.
- na obračunatu zagarantiranu plaću (5.650,00, odnosno 7.500,00 kuna neto) isplaćuju se dodatno: mjesečne stimulacije i nagrade, dar u naravi, naknada za prijevoz, naknada za smještaj, dar djetetu, božićnica i ostale moguće financijske potpore poslodavca
- u obračun plaće ulazi – dodatak za radni staž, dodaci za dvokratan rad, nedjeljni rad, rad praznikom, za rad u smjenama i noćni rad, te regres za godišnji odmor.
Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije zatražio je i obrazložio i pisano i usmeno razloge zbog čega regres za godišnji odmor nikako ne bi trebao ulaziti u obračun plaće za jamstvo, odnosno da bi radniku koji je ostvario uvjete za jamstvo 5.650,00 ili 7.500,00 iznad te zagarantirane plaće trebao dobiti pripadajući regres za godišnji odmor.
Nakon analize i razmatranja zahtjeva SIKD-a, a uvažavajući dane argumente, iz Valamar Grupe dobili smo obavijest da je odlučeno kako će se cjelokupni iznos regresa isplatiti iznad Valamar jamstva i Valamar Plusa. To znači da će radnici koji ostvaruju pravo na doplatu do 5.650,00, odnosno do 7.500,00 kuna povrh tih iznosa dobiti i pripadajući dio regresa za godišnji odmor, a to je 52,00 kune neto po danu godišnjeg odmora.
Stalnim radnicima regres za godišnji odmor isplaćuje se sa plaćom za rujan, a sezonskim radnicima sa zadnjom plaćom, obzirom da se tada zna točno koliko dana GO radniku pripada.
Izuzetno nas raduje da je poslodavac prihvatio naše zahtjeve i argumente.
O ostalim zahtjevima Sindikata koje se tiču materijalnih prava do konca godine, kao i o pregovorima za iduću godinu, socijalni partneri razgovarati će koncem mjeseca. Nadamo se, da će i tada, baš kao i sada poslodavac prihvatiti i uvažiti argumente Sindikata, založiti se da nagrade budu maksimalne, a sve kako bi svojim radnicima u ovim izuzetno
teškim vremenima olakšali materijalnu situaciju izazvanu galopirajućom inflacijom.

Pojačane plaće do konca godine u Holcim (Hrvatska) Koromačno

Holcim
Zahvaljujući dobrom Kolektivnom ugovoru te sukladno novim poreznim propisima kojim se povećavaju neoporezivi iznosi, u Holcim (Hrvatska) svim radnicima će se do kraja godine isplatiti razlika neoporezivih iznosa, i to:
● dodatnih 2.000,00 kuna neto na ime regresa za GO isplatiti će se s plaćom za rujan
● radnici kojima se isplaćuje paušalna naknada za prehranu uz dosadašnjih 416,66 kuna isplaćivati će se dodatnih 333 HRK mjesečno, od listopada do prosinca
● razlika u iznosu od 2.500,00 kuna na ime neoporezivih nagrada isplatiti će se sa plaćom za studeni
● razlika dara u naravi - bon u iznosu od 400,00 kuna – podijeliti će se u prosincu
Radnicima Holcima u prosincu će se uz plaću isplatiti još i bonus u visini 50% osnovne plaće radnika.
Sve zahvaljujući dobrom Kolektivnom ugovoru kojeg je sa poslodavcem sklopio Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije.

U Jadranu d.d. Crikvenica dogovorena materijalna prava do konca godine

Jadran
Na pregovorima sa Upravom Društva održanim 05. listopada 2022. godine, a temeljem pokrenute inicijative Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i konkretnih zahtjeva Sindikata od 22. rujna, nakon iscrpnih pregovora. sa mnogo protuprijedloga s sjedne i druge strane, dogovoreno je :
1. Sa plaćom za listopad svim radnicima isplatiti će se regres za godišnji odmor u iznosu od 50,00 kuna neto po danu godišnjeg odmora. Sezonskim radnicima isplatiti će se razmjerni dio temeljem podataka o ukupnom trajanju radnog odnosa na dan 31.listopada, a preostali pripadajući dio sa posljednjom plaćom.
2. Radnicima Društva koji nisu koristili smještaj kod poslodavca (domicilni radnici), a u radnom odnosu su na neodređeno vrijeme ili na određeno na godinu dana ili više, koji za razliku od radnika koji su smješteni kod poslodavca imaju povećane troškove, sa plaćom za studeni isplatiti će se dodatak na plaću u visini od 2.500,00 kuna. Sezonskim radnicima koji su bili u radnom odnosu kod poslodavca najmanje 3 mjeseca isplatiti će se razmjerni dio dodatka (npr. radnik koji je bio u radnom odnosu 6 mjeseci dobiti će 1.250,00 kuna).
3. Svim radnicima koji imaju dijete do 15. godine starosti i u radnom odnosu su na dan 05.prosinca isplatiti će po osnovi dara za dijete iznos od 1.000,00 kuna po djetetu.
4. Svi radnici koji budu u radnom odnosu 22. prosinca ostvariti će pravo na dar u naravi u iznosu od 400,00 kuna (za Uskrs su ostvarili pravo na iznos od 600,00 kuna)
5. Radnicima koji budu u radnom odnosu na dan 22. prosinca isplatiti će se Božićnica u iznosu od 3.000,00 kuna ako su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ili na godinu dana ili duže, a ostalim radnicima razmjerni dio sukladno vremenu provedenom u radnom odnosu.
Takav dogovor postignut je nakon brojnih konzultacija i zahvaljujući mnogobrojnim argumentima, te čvrstim stavovima Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, a kojeg su podržavali i kolege iz STUH-a. Unatoč tome što se ovim isplatama probija planirani budžet, izraženo je zadovoljstvo postignutim dogovorom jer to radnici i zaslužuju za svoj angažman tijekom sezone.
Materijalna prava za 2023.godinu
Iako nas u 2023. godini očekuje neizvjesnost koja će biti determinirana s nestabilnim ekonomskim pokazateljima gdje ne postoje naznake smanjenja, ili barem stagnacije inflacije i troškova života s jedne strane te s druge strane tržištem energenata koje je još uvijek nestabilno, sindikati i Uprava, složili su se da je potrebno već sada razgovarati o cijeni rada za sljedeću sezonu, odnosno o materijalnim pravima radnika.
U tom smislu Uprava je izrazila spremnost povećati osnovicu za obračun plaće od 1. svibnja iduće godine, razgovarati o korekciji određenih koeficijenata, te isplatiti maksimalni neoporezivi iznos (dio tijekom ljetnih mjeseci, a dio koncem godine), ali u ljetnim mjesecima (od lipnja do rujna) i utvrditi iznos minimalne plaće koja bi se isplaćivala radnicima.
Obzirom na činjenicu da će do početka iduće sezone primanja radnika biti znatno manja u odnosu na primanja do konca godine, predsjednica SIKD-a je predložila da se svim radnicima u radnom odnosu, neovisno da li fizički rade od siječnja pa do početka sezone isplaćuje paušalna naknada za prehranu u neoporezivom iznosu. Isplatom ove naknade, radnicima bi se značajno pomoglo u periodu koji će za njih biti iznimno izazovan jer će primati plaću bez dodataka za sezonu, a troškovi života se zasigurno neće smanjivati već se očekuje daljnji porast.
O navedenim prijedlozima, socijalni partneri će započeti pregovore sredinom studenog, do kada bi trebala biti poznata i minimalna plaća RH, a koja će utjecati i na smjer i konačne rezultate pregovora.

U Plavoj laguni postignut dogovor oko materijalnih prava radnika

Plava laguna
Na inicijativu Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije o reguliranju materijalnih prava djelatnika Plave lagune pokrenuti su pregovori sa poslodavcem, a u kojima smo sporazumom dogovorili:
👉 Isplata dodatne nagrade u visini 500,00 kuna, razmjerno ostvarenom fondu od 1. lipnja do 30. rujna. Tako će zaposlenici koji su ostvarili puni fond sati u rujnu, te u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, ostvariti pravo na ukupno 1.500,00 kuna nagrade sa plaćom za rujan.
👉 Isplata dodatne nagrade u visini 750,00 kuna sa plaćom za listopad, razmjerno ostvarenom fondu sati za razdoblje od 1. lipnja do 30. listopada, a s plaćom za listopad biti će isplaćen i regres za godišnji odmor.
Uz ugovorene nagrade za naredna dva mjeseca, sa poslodavcem smo dogovorili i novi krug pregovora tijekom studenog kako bi ponovno sagledali mogućnosti dodatnih povećanja materijalnih prava zaposlenika.