Aneksom Kolektivnog ugovora za PPC Buzet do većih primanja

Prošli tjedan potpisan je Aneks br. 6. Kolektivnog ugovora za „P.P.C. Buzet“ d.o.o. Buzet kojim se mijenja Tarifni prilog Kolektivnom ugovoru. Navedenim izmjenama osnovna plaća se povećava u prosjeku za 10% sa primjenom od 01. listopada ove godine. Dogovorena je i povećanje naknada troška prijevoza na posao i sa posla koja se uskladila se sa cjenikom javnog prijevoza u punom iznosu (do sada se isplaćivalo 70% cijene javnog prijevoza). Kako kuhinja ne radi nedjeljom, radnicima koji rade na taj dan isplaćuje se naknada za prehranu tijekom rada. Povećanje putnih troškova te naknada za prehranu nedjeljom primjenjuju se od 01. lipnja ove godine.

ppc buzet

Veće plaće za radnike pazinskog vrtića

pazinski vrtići
Nakon pregovora sa osnivačem Gradom Pazinom te sedam okolnih općina kao financijera, potpisan je Aneks 3. Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin kojim se plaće zaposlenih povećavaju za 5%. Osnovica za obračun plaća koja se množi koeficijentom radnog mjesta povećala se na =4.265,64 kuna bruto. Pored toga povećala se i naknada za prijevoz na posao i s posla na =1,80 kuna po kilometru udaljenosti od mjesta prebivališta do mjesta rada bez ograničenja udaljenosti. Aneks je stupio na snagu 01. rujna ove godine, pa će veća materijalna prava radnici osjetiti već sa ovom plaćom.
Dogovoren je i nastavak kolektivnog pregovaranja do kraja ove godine kako bi se ugovorila i plaća za 2023. godinu.

Sandra Stanić - hotelska domaćica godine

SANDRA STANIĆ, sindikalna aktivistica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u Jadran d.d. Crikvenici dobitnica je nagrade za hotelsku domaćicu godine. Nagrada joj je uručena na Danima hrvatskog turizma koji se ove godine održavaju u Šibeniku.
Tako se Sandra pridružila ekipi priznatih i nagrađivanih članova SIKD-a, jer članovi SIKD-a nisu samo dobri sindikalni aktivisti, oni su i dobri radnici !!!
Ponosni smo na Sandru i čestitamo joj.
Bravo Sandra, zaslužila si!!!
Sandra Stanić

Radnicima Valamar Riviere i Imperial Riviere regres za godišnji odmor

Valamarr Imperial
Nakon što je sredinom rujna, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije pokrenuo inicijativu za pregovore o materijalnim pravima do konca godine uz napomenu za žurnim rješavanje 3 iznimno važnih pitanja, a to je nastavak programa Valamar/Imperial jamstva, programa jamstva 7,5K, te isplata regresa za godišnji odmor povrh zagarantiranih jamstva, Uprava Društva je usvojila, odnosno djelomično usvojila naše zahtjeve.
Naime, iz Valamara grupe odgovoreno je da će se Valamar jamstvo (5.650,00 neto) i Valamar Plus (7.500 kn neto) biti aktivni i nakon 30.09.2022. godine i to po definiranim kriterijima.
Da podsjetimo definirani kriteriji temeljem kojih radnik ostvaruje pravo na jamstvo od 5.650,00 kuna neto, odnosno za specijalistička zanimanja 7.500,00 prema sadašnjim pravilima su:
- da je radnik ostvario puni mjesečni fond sati za cijeli kalendarski mjesec, odnosno da nije koristio sate za preraspodjelu ili godišnji odmor duže od 5 dana odnosno 40 sati, a unutar tih 5 dana da nije bilo više od 2 dana bolovanju, te da nije dobio pisanu opomenu o kršenju radnih obveza.
- na obračunatu zagarantiranu plaću (5.650,00, odnosno 7.500,00 kuna neto) isplaćuju se dodatno: mjesečne stimulacije i nagrade, dar u naravi, naknada za prijevoz, naknada za smještaj, dar djetetu, božićnica i ostale moguće financijske potpore poslodavca
- u obračun plaće ulazi – dodatak za radni staž, dodaci za dvokratan rad, nedjeljni rad, rad praznikom, za rad u smjenama i noćni rad, te regres za godišnji odmor.
Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije zatražio je i obrazložio i pisano i usmeno razloge zbog čega regres za godišnji odmor nikako ne bi trebao ulaziti u obračun plaće za jamstvo, odnosno da bi radniku koji je ostvario uvjete za jamstvo 5.650,00 ili 7.500,00 iznad te zagarantirane plaće trebao dobiti pripadajući regres za godišnji odmor.
Nakon analize i razmatranja zahtjeva SIKD-a, a uvažavajući dane argumente, iz Valamar Grupe dobili smo obavijest da je odlučeno kako će se cjelokupni iznos regresa isplatiti iznad Valamar jamstva i Valamar Plusa. To znači da će radnici koji ostvaruju pravo na doplatu do 5.650,00, odnosno do 7.500,00 kuna povrh tih iznosa dobiti i pripadajući dio regresa za godišnji odmor, a to je 52,00 kune neto po danu godišnjeg odmora.
Stalnim radnicima regres za godišnji odmor isplaćuje se sa plaćom za rujan, a sezonskim radnicima sa zadnjom plaćom, obzirom da se tada zna točno koliko dana GO radniku pripada.
Izuzetno nas raduje da je poslodavac prihvatio naše zahtjeve i argumente.
O ostalim zahtjevima Sindikata koje se tiču materijalnih prava do konca godine, kao i o pregovorima za iduću godinu, socijalni partneri razgovarati će koncem mjeseca. Nadamo se, da će i tada, baš kao i sada poslodavac prihvatiti i uvažiti argumente Sindikata, založiti se da nagrade budu maksimalne, a sve kako bi svojim radnicima u ovim izuzetno
teškim vremenima olakšali materijalnu situaciju izazvanu galopirajućom inflacijom.

Pojačane plaće do konca godine u Holcim (Hrvatska) Koromačno

Holcim
Zahvaljujući dobrom Kolektivnom ugovoru te sukladno novim poreznim propisima kojim se povećavaju neoporezivi iznosi, u Holcim (Hrvatska) svim radnicima će se do kraja godine isplatiti razlika neoporezivih iznosa, i to:
● dodatnih 2.000,00 kuna neto na ime regresa za GO isplatiti će se s plaćom za rujan
● radnici kojima se isplaćuje paušalna naknada za prehranu uz dosadašnjih 416,66 kuna isplaćivati će se dodatnih 333 HRK mjesečno, od listopada do prosinca
● razlika u iznosu od 2.500,00 kuna na ime neoporezivih nagrada isplatiti će se sa plaćom za studeni
● razlika dara u naravi - bon u iznosu od 400,00 kuna – podijeliti će se u prosincu
Radnicima Holcima u prosincu će se uz plaću isplatiti još i bonus u visini 50% osnovne plaće radnika.
Sve zahvaljujući dobrom Kolektivnom ugovoru kojeg je sa poslodavcem sklopio Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije.