POVEĆANJA MATERIJALNIH PRAVA U PULA PROMETU

Pulapromet

Nakon što smo u proteklu godinu i pol osnovicu dignuli preko 20%, a za određena radna mjesta još i više te ugovorili i neka druga materijalna prava potpisan je novi aneks KU kojim je došlo do novog povećanja materijalnih prava.

Osnovica je dignuta za gotovo 5%;

Povećanje stalnog mjesečnog dodatka;

Korekcija iznosa jubilarnih nagrada i otpremnina;

Povećanje paušalne naknade za topli obrok i nagrade za prisutnost

Uveden je dar u naravi u visini 100,00 eura;

Povećanje iznosa regresa za GO za 11%;

Istovremeno je dogovoreno kako će se na idućim pregovorima, a koji su predviđeni za jesen, raspravljati i o koeficijentima složenosti poslova.

Aneks stupa na snagu sa 1. siječnja.