POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA BRIJUNI RIVIJERA d.o.o. Pula

Dana 30. siječnja 2015. godine sindikalni povjerenik SIKD-a u Brijuni Rivijera d.o.o. Aldo Buić i direktorica Brijuni Rivijera d.o.o. Pula Sanja Švarc potpisali su prvi Kolektivni ugovor za ovo Društvo koji će se primjenjivati za 13 radnika na neodređeno vrijeme i oko 20-tak radnika koji posao obavljaju tijekom sezone. Kolektivni ugovor sklopljen je na određeno vrijeme od 5 godina, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2015. godine. Plaće radnika će se, tako, od 1. siječnja povećati za 2,97%, a najniža osnovna plaća koja se množi pripadajućim koeficijentom radnog mjesta utvrđena je u visini od 50% prosječne plaće RH u prethodnoj godini i iznosi 3.969,50 kuna, a od 1. svibnja 2015. godine korigirat će se u skladu s porastom prosječne plaće u RH.
Kolektivnim ugovorom zaštićena su prava radnika čiji su ugovori o radu preneseni sukladno pozitivnim propisima sa Cluba Adriatic d.o.o, odnosno MORH-a, koji će pravo na jubilarnu nagradu i otpremnine ostvarivati za neprekidni rad i u tim društvima.
Radnici će temeljem Kolektivnog ugovora ostvarivati pravo i na dodatak za topli obrok u visini od 10,00 kuna neto, dodatke za otežane uvjete rada (rad blagdanom i neradnim danom 50%, rad nedjeljom 30%, rad noću 30%, rad u drugoj smjeni 10%, te dvokratna rad 10%), solidarne potpore i dar djetetu u visini maksimalno neoporezivih, a ovisno o financijskim prilikama poslodavca i prigodne nagrade (božićnice) u neoporezivim iznosima,lap i potpore za novorođenče. Značaj ovog Kolektivnog ugovora je tim veća, što su unaprijed regulirana prava i za neka buduća (skora) vremena kada se bude realizirao dugo najavljivani projekt Brijuni rivijere.potpisivanje Brijuni Rivijera

Direktorica Brijuni Rivijere d.o.o. Pula Sanja Švarc i sindikalni povjerenik SIKD-a Aldo Buić