Potpisan novi KU za ustanove u kulturi grada Pazina

kultura Pazin
U srijedu 07. lipnja potpisan je novi Kolektivni ugovor za radnike ustanova u kulturi grada Pazina (POU, Knjižnica, Muzej). Time su prava radnika tih ustanova usklađena sa pravima ostalih proračunskih korisnika Grada Pazina. Usklađeni su koeficijenti složenosti poslova za pojedina radna mjesta dok se za osnovicu za obračun plaće koristi osnovica za javne službe u iznosu od =902,08 EUR. Povećanje plaće najviše će osjetiti zaposlenici sa najnižim plaćama (preko 13%) dok je najmanje povećanje osnovne plaće 2%. Utvrđena je i dnevna naknada za prehranu u iznosu od 2,61 EUR dok se ostala prava radnika nisu mijenjala.
Kolektivni ugovor primjenjuje se od 01. svibnja ove godine.