ANEXIMA KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA USTANOVE KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD PULA - DO VEĆIH PLAĆA

PULAPULA 1PULA 2PULA 3

U ustanovama kojima je osnivač Grad Pula (DV Pula, DV Mali svijet, DV Rin Tin tin, Dnevni Centar Veruda, te u Javnoj Vatrogasnoj postrojbi Pula kontinuirano pregovaramo, gotovo bez prekida. Razlog tome je što je dugo godina problem stavljan na stranu i položaj radnika u tim ustanovama bio je u stalnom opadanju i zaostajanju za društvenim kretanjima. Promjene koje bi bile nužne kako bi se materijalni položaj radnika doveo na prihvatljiv nivo, su velike, a mogućnosti Grada, bar nas tako uvjeravaju, ograničena. Zato su pregovori kontinuirani, a povećanja materijalnih prava i više puta tijekom godine. Ono što moramo istaknuti kako postoji međusobno razumijevanje i uvažavanje. Rezultat takvog socijalnog dijaloga je i potpisani dodatka kolektivnom ugovoru kojim se osnovica povećala za 6% i uvođenjem neoporezivih isplata. U JVP dogovorena je i korekcija određenih koeficijenata, čime se također povećava plaće. Iako su potrebe i očekivanja radnika značajno veća, ne možemo biti nezadovoljni, jer je to već treće povećanje materijalnih prava u posljednjih 12 mjeseci, te se nadamo da će se takav trend nastaviti i dalje. A sve s ciljem da plaće radnika u tim ustanovama, koji obavljaju veoma odgovoran i društvu potreban posao, dođu na razinu koju ti radnici i zaslužuju.